Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz piaty organizuje „Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej”.

Głównym celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat mazowieckich produktów tradycyjnych i lokalnych oraz zachęta do lepszego poznania tradycji kulinarnych Mazowsza. Skierowany jest on do mieszkańców Mazowsza, którzy interesują się fotografią kulinarną. 

 Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach tematycznych: Lista Produktów Tradycyjnych oraz produkty nagrodzone Laurem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nabór prac konkursowych trwa do 31 sierpnia 2022 r. Informacje dotyczące Konkursu znajdują się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego pod adresem: https://mazovia.pl/pl/konkursy/ruszyla-v-edycja-mazowieckiego-konkursu-fotografii-kulinarnej.html

 

 

 

     25 czerwca 2022 w Glinojecku odbył się festyn „Wianki”, na którym lokalna Orkiestra Dęta obchodziła 105-lecie istnienia. Gościnnie wystąpiły Orkiestry  z Wieczfni Kościelnej, Zielonej oraz Ciechanowa. Zwieńczeniem całego przeglądu był wspólny występ wszystkich orkiestr. Prezes SSS- LGD Pan Jarosław Stefański osobiście złożył gratulacje i wręczył puchary przedstawicielom Orkiestr Dętych. Całodniową uroczystość uświetniły występy dzieci, młodzieży oraz seniorów. Do późnych godzin nocnych goście bawili się wspólnie przy ognisku i na koncercie. Całe wydarzenie zostało zorganizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck oraz Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury  w Glinojecku.

Orkiesrty dęte Glinojeck1

Orkiestry dęte Glinojeck2

Orkiestry dęte Glinojeck3

Orkiestry dęte Glinojeck4

 

 

 

20.05.2022

     W dniach 9-16 maja 2022 odbyły się konsultacje dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy- Lokalna Grupa Działania w ramach PROW na lata 2021-2027. Udział w spotkaniach wzięli mieszkańcy, przedsiębiorcy, a także przedstawiciele sektora społecznego oraz władze gmin członkowskich. W dniach 9-16 maja 2022 odbyły się konsultacje dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy- Lokalna Grupa Działania w ramach PROW na lata 2021-2027. Udział w spotkaniach wzięli mieszkańcy, przedsiębiorcy, a także przedstawiciele sektora społecznego oraz władze gmin członkowskich. Celem spotkania było wskazanie najważniejszych problemów i potrzeb grup de faworyzowanych, oraz ujęcie odpowiednich i adekwatnych działań w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Podczas warsztatów uczestnicy zidentyfikowali mocne i słabe strony swoich obszarów oraz szanse i zagrożenia. Rozmowy dotyczyły także problemów i potrzeb rozwojowych oraz potencjału gmin. Dzięki konsultacjom zostały wspólnie określone najważniejsze cele i działania do realizacji na etapie wdrażania LSR.Wspólnie z uczestnikami wypracowane zostały kierunki rozwoju Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW na lata 2021-2027. Realizując wieloletni  plan działania SSS- LGD będzie ubiegać się o pozyskanie środków w kwocie 9 mln zł na realizację projektów przez mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy- Lokalna Grupa Działania. Dziękujemy uczestnikom za udział w spotkaniach i przekazania cennych uwag do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju SSS- LGD.

Zdjęcie do artykułu

Zdjęcie do artykułu2

 

 

 

Ciechanów, dnia 25.05.2022r.                                                           

 

Członkowie

Stowarzyszenia Społecznej Pomocy-

Lokalna Grupa Działania

wszyscy

Z pełnomocnictwa Zarządu Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zwołuję Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Lubowidzu, ul. Zielona 10, w dniu 21 czerwca 2022 r. - początek posiedzenia o godz. 11.00. W przypadku braku quorum na godz.11.30 wyznacza się drugi termin, którego uchwały są prawomocne.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego i sekretarza.
 2. Stwierdzenie prawomocności i wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działaności Stowarzyszenia za rok 2021.
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2021.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu za rok 2021.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenie Zarządowi absolutorium.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej na cele statutowe.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zakoczenie obrad Walnego zebrania.

 

Z poważaniem

Z-ca Prezesa Zarządu

Sylwia Sańko

Uwaga: Materiały i dokumenty związane z porzadkiem posiedzenia, dostępne do wglądu w biurze LGD oraz na stronie internetowej www.ssslgd.pl

 Walne obraz 2 page 0001 1

 

29.04.2022

Przedmiotem konsultacji jest partycypacyjne opracowanie dokumentu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 w ramach PROW, przy udziale mieszkańców obszaru i przy wsparciu zespołu SSS- LGD ekspertów oraz lokalnych liderów. 

Konsultacje będą obejmowały następujący zakres tematyczny: 

I. Identyfikacja mocnych i słabych stron oraz zagrożeń i szans zewnętrznych (analiza SWOT)

II. Analiza problemów, potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru SSS - LGD

III. Określenie celów i przedsięwzięć/działań do realizacji na etapie wdrażania strategii oraz rezultatów jej wdrożenia

Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru, partnerstwa w realizacji LSR. Przewiduje się większą niż dotychczas specjalizację i ukierunkowanie na osiągnięcie tylko najistotniejszych celów LSR.

Po zakończeniu konsultacji społecznych w gminach zostanie sporządzony raport z konsultacji, w którym zaprezentujemy analizę wniosków z konsultacji. Raport zostanie zaprezentowany podczas otwartej debaty we wrześniu/październiku, podczas której zostaną wypracowane kierunki i cele oraz przedsięwzięcia nowej strategii.

Adresaci  konsultacji to członkowie społeczności lokalnych, w tym przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, lokalni liderzy. W ramach konsultacji otwieramy się na pomysły i potrzeby mieszkańców. Mamy przekonanie, że spotkania, bezpośrednia  rozmowa z ludźmi wniesie adekwatne propozycje na rozwiązywanie problemów, wykorzystanie lokalnych potencjałów. Będzie to także okazja do wymiany poglądów,  budowania więzi społecznych  i  umiejętności komunikacyjnych. Analiza uwzględni także grupy defaworyzowane i zagrożone wykluczeniem społecznym.

Do udziału w konsultacjach, które będą trwały od maja do września 2022r., zapraszamy mieszkańców za pośrednictwem naszej strony internetowej, stron internetowych gmin, powiatu, tablic informacyjnych oraz profili społecznościowych. Materiał z prowadzonych konsultacji oraz raport z ich podsumowania będzie zamieszczany na naszej stronie internetowej w zakładce Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

 

 

Wszystkich mieszkańców zapraszamy na spotkania według harmonogramu

 

Nazwa Gminy

Data

Godzina

Miejsce Spotkania

1

Glinojeck

09.05.2022

10.00

Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

2

Strzegowo

09.05.2022

13.00

Urząd gminy w Strzegowie

3

Wiśniewo

10.05.2022

10.00

Urząd Gminy w Wiśniewie

4

Szreńsk

10.05.2022

13.00

Urząd Gminy w Szreńsku

5

Lipowiec- Kościelny

11.05.2022

10.00

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym

6

Kuczbork- Osada

11.05.2022

13.00

Urząd Gminy w Kuczborku- Osadzie

7

Żuromin

12.05.2022

10.00

Urząd Gminy i Miasta w Żurominie

8

Lubowidz

12.05.2022

13.00

Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu

9

Bieżuń

13.05.2022

10.00

Urząd Miasta i Gminy w Bieżuniu

10

Lutocin

13.05.2022

13.00

Urząd Gminy w Lutocinie

11

Radzanów

16.05.2022

10.00

Urząd Gminy w Radzanowie

12

Siemiątkowo

16.05.2022

13.00

Urząd Gminy w Siemiątkowie

 

 

 

 

Podkategorie