Aktualności

Posiedzenie Rady

18.09.2014r.

Członkowie Rady LGD
- wszyscy-

W uzgodnieniu z Zarządem i Biurem Przewodniczący Rady zwołał Posiedzenie Rady LGD, które odbędzie się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Glinojecku, w dniu 30 września 2014r. Początek posiedzenia o godz. 11.00.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybory Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady LGD
4. Omówienie wniosków złożonych w ramach konkursu '' Małe projekty''.
5. Dyskusja.
6. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD.
7. Ocena punktowa operacji według lokalnych kryteriów.
8. Omówienie wniosków złożonych w ramach działania '' Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej''.
9. Dyskusja.
10. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD.
11. Ocena punktowa operacji według lokalnych kryteriów.
12. Omówienie wniosków złożonych w ramach konkursu '' Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ''.
13. Dyskusja.
14. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD.
15. Ocena punktowa operacji według lokalnych kryteriów.
16. Podjęcie uchwał dotyczących wyboru wniosków do dofinansowania i ułożenie list projektów wybranych i niewybranych.
17. Sprawy bieżące.
18. Zamknięcie posiedzenia.

Uwaga:
1) Materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia - w tym wnioski - są dostępne do wglądu w biurze LGD.

 

Walne Zebranie Członków SSS-LGD

18.09.2014

Członkowie
Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania
- wszyscy-

Zarząd Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania zwołał Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Glinojecku, w dniu 30 września 2014r. Początek posiedzenia godz. 9.30.

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej .
4. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie merytoryczne Rady LGD z działalności za lata 2009- 2014.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytoryczne Rady LGD z działalności za lata 2009- 2014.
9. Wybór Członków Rady LGD.
- Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania
- Wybór Członków Rady - podjęcie uchwały.
10.Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
11. Powołanie Zespołu ds. Ewaluacji LSR
12. Powołanie Zespołu ds. przygotowania nowego projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020
13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie posiedzenia.

 

Zapytanie ofertowe

17.09.2014r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na zamieszczany poniżej przedmiot zamówienia dotyczący stworzenia bazy do czynnego wypoczynku w Poniatowie, w ramach projektu „Łączy nas historia, tradycja i natura"

Treść zapytania

Projekt zagospodarowania

Oferta

 

Składanie wniosków w Żurominie

09.09.2014r.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości doradztwa i składania wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:
1. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej",
2. „Małe projekty", czyli operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
3. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Data: 19.09.2014r.
Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie, ul. Lidzbarska 27A
Godzina: 9:30 - 12:00

 

Przedstawiciele SSS-LGD na konferencji projektu partnerskiego 8.3 POIG i Dożynkach Gminnych w Lubowidzu

04.09.2014r.

W dniu 31.08.2014 roku w Urzędzie Gminy w Lubowidzu odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Internet w każdym zakątku obszaru LGD". Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik, Przewodniczący Rady LGD Andrzej Długołęcki, członkowie Zarządu, pracownicy biura naszego Stowarzyszenia, wójtowie i przedstawiciele gmin współrealizujących projekt. Wójt Gminy Lubowidz Pan Krzysztof Ziółkowski przywitał zaproszonych gości i przedstawił program konferencji. Pan Piotr Węgrzyn ze Starostwa Powiatowego w Żurominie przedstawił zebranym informacje dotyczące skuteczności narzędzia jakim jest Internet i możliwości jego wykorzystania w życiu codziennym, zawodowym i społecznym. Dzięki prezentacji Pana Andrzeja Długołęckiego uczestnicy konferencji uzyskali informacje na temat założeń projektu oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na obszarze LGD. Zostały też przedstawione dane dotyczące przedmiotowego i podmiotowego zakresu projektu, kryteriów dostępu oraz form wsparcia. Po przerwie kawowej i poczęstunku zakończono część merytoryczną i rozpoczęto działania promocyjne na placu przy scenie letniej.

20140831 095944  20140831 100019


O godzinie 12.00 rozpoczęły się uroczystości obchodów Dożynek Gminnych w Lubowidzu. Była więc msza święta i dożynkowe wieńce. Odbyły się występy orkiestry dętej, zespołów ludowych z obszaru LGD. Można było posłuchać i potańczyć przy muzyce disco polo. Na stoiskach częstowano swojskim jadłem, pokazywano rękodzieło. Można było zjeść grillowane jedzenie, watę cukrową, lody i gofry. Dla dzieci była dmuchana zjeżdżalnia i trampolina. Atrakcji było tak wiele, że nie sposób je wszystkie wymienić. Na imprezie bawiły się tłumy ludzi. Koncert gwiazdy wieczoru rozpoczął się godzinie 19:00. Tercet Egzotyczny zgromadził liczną publiczność. Potem mieszkańcy już przy muzyce tanecznej bawili się do późnych godzin nocnych.
Podczas Dożynek Gminnych na stanowisku wystawienniczym SSS - LGD udzielano zainteresowanym indywidualnych porad i informacji. Rozdawano też materiały informacyjne i gadżety promocyjne.

20140831 135307

20140831 140120  20140831 130436