Aktualności

Posiedzenie Rady

18.09.2014r.

Członkowie Rady LGD
- wszyscy-

W uzgodnieniu z Zarządem i Biurem Przewodniczący Rady zwołał Posiedzenie Rady LGD, które odbędzie się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Glinojecku, w dniu 30 września 2014r. Początek posiedzenia o godz. 11.00.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybory Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady LGD
4. Omówienie wniosków złożonych w ramach konkursu '' Małe projekty''.
5. Dyskusja.
6. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD.
7. Ocena punktowa operacji według lokalnych kryteriów.
8. Omówienie wniosków złożonych w ramach działania '' Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej''.
9. Dyskusja.
10. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD.
11. Ocena punktowa operacji według lokalnych kryteriów.
12. Omówienie wniosków złożonych w ramach konkursu '' Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ''.
13. Dyskusja.
14. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD.
15. Ocena punktowa operacji według lokalnych kryteriów.
16. Podjęcie uchwał dotyczących wyboru wniosków do dofinansowania i ułożenie list projektów wybranych i niewybranych.
17. Sprawy bieżące.
18. Zamknięcie posiedzenia.

Uwaga:
1) Materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia - w tym wnioski - są dostępne do wglądu w biurze LGD.

 

Walne Zebranie Członków SSS-LGD

18.09.2014

Członkowie
Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania
- wszyscy-

Zarząd Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania zwołał Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Glinojecku, w dniu 30 września 2014r. Początek posiedzenia godz. 9.30.

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej .
4. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie merytoryczne Rady LGD z działalności za lata 2009- 2014.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytoryczne Rady LGD z działalności za lata 2009- 2014.
9. Wybór Członków Rady LGD.
- Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania
- Wybór Członków Rady - podjęcie uchwały.
10.Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
11. Powołanie Zespołu ds. Ewaluacji LSR
12. Powołanie Zespołu ds. przygotowania nowego projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020
13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie posiedzenia.

 

Zapytanie ofertowe

17.09.2014r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na zamieszczany poniżej przedmiot zamówienia dotyczący stworzenia bazy do czynnego wypoczynku w Poniatowie, w ramach projektu „Łączy nas historia, tradycja i natura"

Treść zapytania

Projekt zagospodarowania

Oferta

 

Składanie wniosków w Żurominie

09.09.2014r.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości doradztwa i składania wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:
1. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej",
2. „Małe projekty", czyli operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
3. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Data: 19.09.2014r.
Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie, ul. Lidzbarska 27A
Godzina: 9:30 - 12:00