Aktualności

Komunikat

27.02.2015r.

Zwracamy się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność złożenia wniosku o płatność w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2014r. poz. 884).

Przypominamy, iż w przypadku wniosków składanych w naborach, których termin rozpoczynał się po 17 lipca 2014 r., ostatecznym terminem na zakończenie realizacji operacji oraz złożenie wniosku o płatność (bez możliwości jego przedłużenia) jest dzień 31 marca 2015 r.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami nie ma możliwości złożenia wniosku o płatność po 31 marca 2015 r., bądź przedłużenia tego terminu poprzez aneksowanie umowy przyznania pomocy.

Raport - badanie ewaluacyjne 2014r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym badania ewaluacyjnego opinii środowiska lokalnego na temat działalności, funkcjonowania oraz rozpoznawalności Stowarzyszeniem Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania wraz z ewaluacją wdrażania LSR.

Raport do pobrania tutaj

Informacja - 8.3 POIG

Aktualności dotyczące projektu 8.3 POIG "Internet w każdym zakątku obszaru LGD" zamieszczane będą w zakładce 8.3 POIG.

Informacja - 7.4 POKL

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania realizuje projekt pt. „Aktywni niepełnosprawni bez barier" w ramach działania 7.4 POKL, który skierowany jest do osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego i żuromińskiego (z wyłączeniem miasta Ciechanów i Mława).

Informacje dotyczące w/w projektu zamieszczane są w zakładce
„Projekty PO KL".