Aktualności

Odwoławcze Posiedzenie Rady

14.10.2014r.

Członkowie Rady - wszyscy -

W uzgodnieniu z Zarządem i Biurem LGD Przewodniczący Rady zwołał Odwoławcze Posiedzenie Rady, które odbędzie się 21 października br. o godz. 13.30 w biurze Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania (ul. Śląskiej 1, 06-400 Ciechanów). Przedmiotem Posiedzenia jest rozpatrzenie dwóch odwołań złożonych przez Wnioskodawcę w ramach konkursu "Małe projekty".

Materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, w tym odwołanie, dostępne są do wglądu w Biurze LGD.

 

Questing na obszarze SSS-LGD

10.10.2014r.

Zapraszamy do udziału w warsztatach "Questing na obszarze SSS-LGD"

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania rozpoczyna zapisy do udziału w warsztatach „Questing na obszarze SSS-LGD", realizowanych w ramach projektu „Łączy nas historia, tradycja i natura": współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Osi 4 LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Warsztaty odbędą się:

- 27-28.10.2014r. w Lidzbarku dla grupy młodzieży - uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszaru SSS-LGD;
- 4-5.11.2014r. w Lidzbarku dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z obszaru LGD;
- 4-5.11.2014r. w Lidzbarku dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych, osób zajmujących się/pracujących w sektorze turystyki na obszarze działania SSS-LGD.

Ouesting ma na celu przede wszystkim: zwiększenie świadomości ekologicznej, historycznej i kulturowej mieszkańców terenu SSS LGD – uczestników questingu, propagowanie czynnego wypoczynku, popularyzację turystyki, promocję naszego regiony, poznawanie historii i tradycji.

Warunkiem złożenia formularza zgłoszeniowego jest wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem.

Do pobrania:
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

03.10.2014r.

W dniu 30.09.2014r. w Glinojecku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania. Głównym punktem obrad były wybory do Rady LGD na kolejną kadencję. W głosowaniu jawnym mandaty, w zdecydowanej większości, otrzymali dotychczasowi członkowie tego organu. Pełny skład nowej Rady LGD zamieszczamy w zakładce „O NAS – LGD" – WŁADZE LGD. Walne Zebranie Członków podjęło ponadto uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia oraz Lokalnej Strategii Rozwoju.

Członkowie Rady dokonali oceny złożonych wniosków

01.10.2014r.

W dniu 30.09.2014 r. w Glinojecku odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania, na którym oceniono wnioski złożone w ramach ogłoszonego naboru na działanie:

  • "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - nabór nr VI/2014;
  • "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - nabór nr VII/2014;
  • "Małe projekty" - nabór nr IV/2014.

Rada SSS - LGD dokonała oceny wniosków w zakresie ich zgodności z LSR oraz z lokalnymi kryteriami.

Wstępne listy rankingowe do pobrania znajdują się poniżej:

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach konkursu "Różnicowanie w kierunku działalności nierloniczej"

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach konkursu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach konkursu "Małe projekty"

Zgodnie z § 27 ust. 3 Regulaminu Rady istnieje możliwość złożenia do Rady Stowarzyszenia odwołania od wyników oceny poprzez złożenie w Biurze LGD pisemnego odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania skutecznego powiadomienia za pomocą poczty elektronicznej, faksu bądź listem poleconym.

Formularz odwołania - wzór