Aktualności

Analiza SWOT

Nasze Stowarzyszenie jest w trakcie tworzenia dokumentu jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania na lata 2014 – 2020. Jest to najważniejszy dokument określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jego rozwoju.
Po zakończonych konsultacjach społecznych dokonaliśmy analizy wniosków, na podstawie których zaktualizowano analizę SWOT.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wnoszenia uwag dotyczących w/w zagadnienia. Pozwolą one nam na stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju odzwierciedlającej rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej obszaru.

Analiza SWOT

Rozporządzenie dot. programu LEADER na lata 2014 – 2020

26.10.2015r.

dziennikustawW dniu 09.10.2015 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Osoby zainteresowane realizacją projektów za pośrednictwem LGD zapraszamy do zapoznania się z treścią Rozporządzenia dostępną na stronie www.dziennikustaw.gov.pl

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)

26.10.2015r.

Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER", czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

Instrument RLKS (ang. Community-led local development – CLLD) oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007-2013 w ramach:- II filara wspólnej polityki rolnej jako „podejście LEADER", czyli obowiązkowa oś 4 Leader programów rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych z EFRROW oraz- wspólnej polityki rybołówstwa jako „zrównoważony rozwój obszarów zależnych głównie od rybactwa", w ramach osi priorytetowej 4 programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego. Zatem RLKS jest instrumentem, który w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 umożliwia zastosowanie metody LEADER także w ramach polityki spójności w ramach wspólnej podstawy prawnej, czyli art. 32-35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. str. 320).

RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, to jest:
1) oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
2) terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
3) zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
4) partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),
5) innowacyjność (w skali lokalnej),
6) decentralizacja zarządzania i finansowania,
7) sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk)

Projekty dokumentów

13.10.2015r.

e77c42b294824a0fd96615ce3f0632e4 XLPoniżej zamieszczono projekty dokumentów, będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania. Aby zebranie przebiegło sprawnie prosimy o zgłaszanie uwag do projektów do dnia 20 października 2015r. za pomocą poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Projekt Statutu
Projekt Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków
Projekt Regulaminu Rady Stowarzyszenia
Projekt Regulaminu Komisji Rewizyjnej
Projekt Regulaminu Zarządu