Aktualności

Przedstawiciele LGD na VI Targach Pracy w Mławie

image28.04.2016r.

Kolejne już  VI Targi Pracy odbyły się 21 kwietnia br. w mławskiej Hali Sportowej. Rekordowa liczba pracodawców zaoferowała bezrobotnym i poszukującym pracy ponad 500 miejsc zatrudnienia. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem - według szacunków PUP w Mławie tegoroczną edycję targów odwiedziło blisko 1500 osób.

Zainteresowani mogli również skorzystać z porad specjalistów w dziewięciu punktach konsultacyjnych. Informacji i porad udzielali również przedstawiciele  Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania. Targi były pierwszą masową imprezą, podczas której mieszkańcom z obszaru LGD mogliśmy przedstawić założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, a w szczególności zakres przedsięwzięć skierowanych do pracodawców oczekujących wsparcia publicznego na rozwój miejsc pracy i bezrobotnych planujących uruchomienie działalności gospodarczej.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020

Zachęcamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania na lata 2014 - 2020

Do pobrania LSR

 

Informacja o wyborze strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

15.04.2016r.

W dniach 9 listopada 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeprowadził nabór wniosków na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynęły 32 wnioski. Zgodnie z art. 11 ust. 5 z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378, dalej: ustawa), „wyboru LSR dokonuje się w terminie 4 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o wybór LSR", tj. do 30 kwietnia 2016 r.

W dniu 11 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie członków komisji dokonującej wyboru LSR, podczas którego dokonano ostatecznej oceny wszystkich złożonych wniosków oraz podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych LSR złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy. Następnie podjęto uchwały o wyborze LSR, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy.

Niezmiernie miło nam poinformować, że nasze Stowarzyszenie zajęło zaszczytne trzecie miejsce na liście rankingowej ocenianych wniosków http://www.prow.mazovia.pl/pl/aktualnosci/ogloszenie_o_wyborze_strategii.html

 

Walne Zebranie Członków

24.03.2016r.

walneDnia 18 marca 2016 roku, w sali Gminnego Centrum Kultury w Szreńsku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania.W zebraniu na 103 członków, wzięło udział 52, reprezentujących wszystkie gminy obszaru LGD.

Zebranie otworzył Wójt Gminy Szreńsk Pan Marek Nitczyński, który powitał zebranych, a następnie zaproponował kandydaturę Pana Andrzeja Długołęckiego na Przewodniczącego Walnego Zebrania, którą przyjęto jednogłośnie.

Po przyjęciu porządku obrad Pan Józef Kuczyński – Wiceprezes Stowarzyszenia - przystąpił do przedstawienia sprawozdania merytorycznego Zarządu za rok 2015. W dalszej kolejności Pani Grażyna Wróblewska – Główna Księgowa - zaprezentowała sprawozdanie finansowe. W zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu jawnym Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2015.

W imieniu Komisji Rewizyjnej ocenę pracy Zarządu w roku 2015 przedstawił Pan Lech Ciarkowski. W swoim sprawozdaniu zwrócił uwagę na sprawność funkcjonowania Stowarzyszenia oraz jego pozytywny wizerunek i uznanie otoczenia za wkład w rozwiązywanie problemów społecznych na obszarze działania i całego subregionu ciechanowskiego.
Następnie złożył wniosek o podjęcie dwóch uchwał, a mianowicie w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium i przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2015 na cele statutowe. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie planu pracy Stowarzyszenia. Przewodniczący Rady LGD, zwrócił uwagę na potrzebę uwzględnienia tradycyjnych imprez typu: Wystawa Bożonarodzeniowa i Dzień Dziecka.

W wyniku braku wolnych wniosków Przewodniczący Zebrania podziękował za udział, pomoc w sprawnym przeprowadzeniu zebrania, złożył życzenia Świąteczne, a następnie ogłosił zamknięcie obrad.

 

Walne Zebranie Członków

02.03.2016r.

Zarząd Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Szreńsku, Plac Kanoniczny 11, w dniu 18 marca 2016 roku. Początek posiedzenia o godz. 12:00. W przypadku braku quorum wyznacza się kolejny termin Walnego Zebrania Członków tj. 18 marca 2016 roku godzina 12:30.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania z działalności za rok 2015 i podjęcie uchwały.
5. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego za rok 2015 i podjęcie uchwały.
6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za rok 2015, złożenie wniosku o udzielenie absolutorium i podjęcie uchwały.
7. Przedstawienie przez Zarząd propozycji planu pracy Stowarzyszenia na rok 2016.
8. Sprawy organizacyjne
9. Dyskusja, wolne wnioski i zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków.

 Do pobrania:

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 z działalności Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania