18.09.2018r.

partnerstwoW dniu 17.09.2018r. 5 sygnatariuszy podpisało porozumienie, którego celem jest współdziałanie oraz partnerska realizacja zadań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej na terenie subregionu ciechanowskiego. Umowę podpisali: Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania, Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze, Oddział Terenowy Towarzystwa Polsko-Estońskiego, Mazowiecka Izba Gospodarcza oraz Powiat Płoński.

W dokumencie strony zobowiązały się do wspólnych działań w następujących obszarach: zmniejszania poziomu zagrożenia wykluczeniem społecznym, w tym poprzez rozwój sektora ekonomii społecznej, zwiększania potencjału podmiotów ekonomii społecznej, rozwój przedsiębiorczości w subregionie, tworzenia przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, wzrostu świadomości społeczności lokalnych w zakresie ekonomii społecznej, rozwoju turystyki i promocji subregionu, działania na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, w tym poprzez promocję i wsparcie ekonomii społecznej zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy, budowania pozytywnego klimatu dla rozwoju podmiotów ekonomii społecznej oraz promocji społecznie odpowiedzialnego biznesu i społecznie odpowiedzialnego samorządu.

11.09.2018r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 września br. o godzinie 10:00  w Ośrodku Wypoczynkowym Danusia w Lidzbarku - Klonowo 82 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór dwóch Członków Rady do składu komisji skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Omówienie bieżących spraw.

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Długołęcki

11.09.2018r.

walneW uzgodnieniu i z upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zapraszam na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym Danusia w Lidzbarku - Klonowo 82 w dniu 28.09.2018 roku - początek posiedzenia o godz. 11.00. W przypadku braku quorum na godz.11.30 wyznacza się drugi termin, którego uchwały są prawomocne.

Z upoważnienia Zarządu

Sylwia Sańko – Kierownik biura LGD 

 

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Stowarzyszenia:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Stowarzyszenia.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy -Lokalna Grupa Działania za lata 2013-2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Stowarzyszenia za lata 2013 - 2018.
 8. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy -Lokalna Grupa Działania za lata 2013-2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za lata 2013 - 2018.
 10. Wybory członków Zarządu Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania - podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia.
 11. Wybory członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania - podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 12. Omówienie propozycji zmian w lokalnych kryteriach wyboru i Procedurach oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalaniu kwoty wsparcia - podjecie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian.
 13. Omówienie zmian w Regulaminie Rady LGD oraz podjecie Uchwały.
 14. Dyskusja.
 15. Zakończenie obrad..

Z uwagi na ważność zagadnień przewidzianych w porządku obrad prosimy o niezawodne przybycie na Walne Zebranie Członków.

27.08.2018r.

W dniu  8 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania dotyczące wprowadzenia odpowiednich zmian w dokumentacji konkursowej w ramach naborów nr 2/2018 oraz 3/2018, które wynikały z pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Poniżej zamieszczono zaktualizowane listy rankingowe operacji wybranych i niewybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

Nabór 2/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej:

Lista rankingowa wniosków
Lista wniosków wybranych

Nabór 3/2018 Utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach:

Lista rankingowa wniosków
Lista wniosków wybranych

Protokół z posiedzenia Rady LGD