24.10.2016r.

„Korzystajmy z funduszy unijnych na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw” – takie motto przyświecało Pierwszemu Subregionalnemu Forum Przedsiębiorczości, które dobyło się w dniu 13 października 2016 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Mławie. Współorganizatorami przedsięwzięcia, oprócz urzędów pracy, były trzy Lokalne Grupy Działania naszego subregionu czyli Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy, „Przyjazne Mazowsze” oraz „Północne Mazowsze” a uczestnikami w liczbie 211 głównie przedsiębiorcy i osoby planujące uruchomienie działalności gospodarczej z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, żuromińskiego i przasnyskiego. Na bogaty program składały się: posiedzenie plenarne na temat „Jak i gdzie szukać wsparcia publicznego na rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy oraz podejmowanie działalności gospodarczej” a także porady indywidualne specjalistów z instytucji dysponujących środkami finansowymi na rozwój przedsiębiorczości. Współgospodarzami sesji plenarnej byli Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie – Tomasz Sieradz i reprezentujący Starostę Mławskiego Przewodniczący Rady Powiatu – Henryk Antczak, który otworzył posiedzenie i dokonał wprowadzenia do tej części Forum. W swoim wystąpieniu wskazał na trafność pomysłu instytucji rynku pracy, które spełnia oczekiwania odbiorców tj. przedsiębiorców i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Takie przesłanie potwierdził też w swoim liście otwartym skierowanym do uczestników patron honorowy Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik. Kolejni prelegenci a mianowicie: Dorota Urban z Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ewelina Gościcka i Danuta Kucińska z Lokalnej Grupy Działania „Przyjazne Mazowsze”, Jarosław Stefański ze Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania oraz Renata Żmijewska z Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” przedstawili możliwości jakie dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich daje PROW oraz lokalne strategie rozwoju. Andrzej Wodzyński z ciechanowskiego lokalnego punktu informacyjnego funduszy europejskich omówił osie priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego skierowane do przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą a Antoni Rutka - ekspert PARP - wsparcie inwestycyjne przedsiębiorców w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.
Nauka praktyce - Innowacje ITP" taki był temat prelekcji wygłoszonej przez Dyrektora Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego w Raszynie - prof. Piotra Pasyniuka. Z kolei przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i Państwowej Inspekcji Pracy poinformowali obecnych i przyszłych przedsiębiorców o przepisach prawa jakie obowiązują osoby prowadzące biznes i zatrudniające pracowników.
W dalszej części Forum jego uczestnicy mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji i porad przedstawicieli instytucji, które wcześniej prezentowały się w części plenarnej.
Radio 7 i Kurier Mławski objęły imprezę patronatem medialnym, a wywiady z przedstawicielami organizatorów i uczestnikami przeprowadzili redaktorzy telewizji lokalnej.

      DSC 5520                     DSC 5631  p Stefanski

19.10.2016r.

W dniu 17 października 2016 r. w Lipowcu Kościelnym odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania.  Przewodniczącym Zebrania został wybrany jednogłośnie Pan Andrzej Długołęcki, który przedstawił zebranym zmiany do procedur oceny i wyboru operacji.  Poinformował zebranych, że w związku z wejściem w życie Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 należy dokonać zatwierdzenia nowych procedur, dostosowanych do w/w wytycznych. W dalszej części spotkania przedyskutowano kwestię stawek wynagrodzeń członków Rady LGD. W w/w sprawach podjęto stosowne uchwały.

Do pobrania zaktualizowana:

Procedura oceny wniosków

IMAG0523

10.10.2016r.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na stronie internetowej zamieściła INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Poniżej zamieszczamy link:

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2016/2_z/WoPP_inne/IP_BP_1z.pdf

12.09.2016r.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-€"2020 (Dz. U. 2016 poz. 1390) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że zmianie uległy formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy.

Od dnia 3 września br. obowiązują  nowe wzory dokumentów (wersja 2z), które dostępne są na naszej stronie w zakładce -> Formularze wniosków oraz na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020.

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z obowiązującym dokumentami.

Ciechanów, 29.08.2016r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2016

 Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania informuje
o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020

I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 3 października 2016 r. do dnia 24 października 2016 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie, ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.
Złożenie wniosku jest potwierdzone na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres Beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

II. Formy wsparcia.

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie:

1) Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwaną dalej „LSR”, poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Premia dla rozpoczynających działalność gospodarczą w wysokości 60 tys. zł. będzie wypłacana w formie płatności ryczałtowej (100% kosztów wskazanych we wniosku i biznes planie).

2) promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
3) organizowania imprez o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym przez lokalne instytucje kultury, organizacje pozarządowe, pozostałe podmioty i grupy nieformalne

Wysokość dofinansowania dla operacji określonych w pkt. 2 i 3- do 50 tys. zł. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.
Intensywność pomocy w zależności od rodzaju beneficjenta wynosi:

- do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

- 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych

- do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów.

Pomoc jest przyznawana jeżeli operacja:

- nie służy promocji produktów lub usług wyłącznie jednego podmiotu,

- nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.

III. Zakres tematyczny operacji

CEL OGÓLNY CEL SZCZEGÓŁOWY PRZEDSIĘWZIĘCIE RODZAJ OPERACJI
1. Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju obszaru i poprawy warunków życia 1.1 Rozwój zróżnicowanych form turystyki poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych i lokalnego potencjału 1.1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej w tym gastronomicznej i noclegowej oraz stworzenie bazy do uprawiania zróżnicowanych form turystyki Operacje promujące teren LGD, w tym dziedzictwo materialne, poprzez m.in. lepsze oznakowanie i upowszechnianie obiektów, publikacje, strony internetowe, imprezy
2. Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego 2.1 Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców 2.1.1 Wsparcie lokalnych inicjatyw w zakresie rozwoju infrastruktury i imprez   kulturalno- rekreacyjnych Imprezy o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym organizowanych przez lokalne instytucje kultury, organizacje pozarządowe, pozostałe podmioty i grupy nieformalne

3. Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej

3.1 Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców 3.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw, rozwój istniejących oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Operacje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

 IV. Warunki udzielenia wsparcia

Wyboru operacji dokonuje się spośród wniosków, które pozytywnie przeszły etap oceny formalnej (dokonuje biuro LGD), która dotyczy:
1. złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
2. zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
3. zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.

Wyboru operacji dokonuje Rada LGD na podstawie kryteriów określonych w LSR i Procedurze uzgadniania terminu i warunków naboru wniosków (obydwa dokumenty dostępne na stronie LGD).

V. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

1) Warunkiem przyjęcia operacji jako zgodnej z kryteriami wyboru jest uzyskanie minimum 50% możliwych do uzyskania punktów.
2) Kryteria wyboru operacji stanowią odrębny załącznik do ogłoszenia o naborze i są dostępne na stronie internetowej www.ssslgd.pl.

VI. Informacja o wymaganych dokumentach

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał + kopia) oraz wersji elektronicznej (CDR), przy czym wersja elektroniczna powinna zawierać jedynie formularz wniosku o przyznanie pomocy.
Wnioski należy składać osobiście w terminie i miejscach wskazanych w pkt. I ogłoszenia.

VII. Limit dostępnych środków

   Rodzaj operacji Limit środków [zł]
   Operacje promujące teren LGD, w tym dziedzictwo materialne,  poprzez m.in. lepsze oznakowanie i upowszechnianie obiektów, publikacje, strony internetowe, imprezy 150 000,00
Imprezy o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym organizowanych przez lokalne instytucje kultury, organizacje pozarządowe, pozostałe podmioty i grupy nieformalne 400 000,00
Operacje polegające na utworzeniu nowego mikroprzedsiębiorstwa 1 500 000,00

VIII. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularze umów o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania www.ssslgd.pl, a także na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 zamieszczona jest na stronie www.ssslgd.pl.
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie Stowarzyszenia w Ciechanowie, ul. Śląska 1, w godz. 8.00 - 16.00 tel.: 23 672-13-79, fax.: 23 672-13-82, email: info@ssslgd.pl.

Do pobrania formularze wniosków:

I.Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
3) Biznesplan (wersja 2z)

Kryteria wyboru operacji do pobrania tutaj