Aktualności

7.4 - Przedłużenie rekrutacji

Szanowni Państwo!

Informujemy, że termin rekrutacji do projektu

"Aktywni niepełnosprawni bez barier"

realizowanego w ramach działania 7.4 POKL

został przedłużony do 15.09.2014r. do godz. 11:00.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w biurze projektu – Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania, ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów.

Należy złożyć:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Aktywni niepełnosprawni bez barier"

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności do udziału w projekcie

Osoby nieaktywne zawodowo - oświadczenie o statusie osoby nieaktywnej zawodowo - jeżeli dotyczy

Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna - jeżeli dotyczy

Kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

 

Konferencje prezentujące wykorzystanie środków UE dla obszarów wiejskich w województwie mazowieckim

28.08.2014r.

W miesiącu sierpniu przedstawiciele naszego Stowarzyszenia zostali zaproszeni do udziału w spotkaniach informacyjnych prezentujących wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich. Przeprowadzane są one w ramach cyklu 37 jednodniowych konferencji, poświęconych wymianie informacji i dobrych praktyk. Organizatorami tego przedsięwzięcia są Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz KSOW. Spotkania skierowane są do przedstawicieli NGO's, samorządowców, przedsiębiorców, rolników oraz organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich.

20140820 100756  20140820 114538

SSS - LGD wzięło udział w konferencjach zorganizowanych w dniach 20 i 27 sierpnia br. w Mławie oraz Żurominie. Przewodniczący Rady LGD - Pan Andrzej Długołęcki zaprezentował zebranym działalność naszego Stowarzyszenia ukazując przy tym współpracę trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. Na przykładzie dobrych praktyk - m.in. projektów zrealizowanych przez beneficjentów LGD - przedstawiono efekty zrealizowanych działań dążących do podniesienia jakości życia mieszkańców zamieszkujących obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju. Ponadto podczas każdego spotkania zaprezentowano rezultaty i efekty realizacji RPO WM 2007-2013, PO KL 2007-2013, PROW 2007-2013 oraz ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich zestawiając dane dotyczące całego województwa oraz poszczególnych powiatów.

20140827 101649  20140827 120200

NABÓR WNIOSKÓW

26.08.2014r.WAZNE1

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań

1. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej",

2. „Małe projekty", czyli operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,

3. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków
Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 10 września 2014 r. do dnia 24 września 2014 r. Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie, ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.
Złożone wnioski zostają potwierdzone na jego kopiach. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał + kopia)oraz wersji elektronicznej (CDR), przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy. Wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu osobiście.

II. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
Formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania www.ssslgd.pl, oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013)

III. Kryteria wyboru projektów przyjęte przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania i określone w LSR dla działań: ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Małe projekty" , ,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" znajdują się w Lokalnej Strategii Rozwoju dostępnej na stronie www.ssslgd.pl

IV. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny jest na stronie internetowej www.ssslgd.pl

V. Limit dostępnych środków:
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 254 512,48 zł

"Małe projekty" – 197 704,71 zł

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"- 332 439,50 zł

VI. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu:
Operacja zostanie wybrana do dofinansowania jeżeli:
1. Operacja została uznana za zgodną z LSR, czyli przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej jednego celu
ogólnego, jednego celu szczegółowego oraz realizuje co najmniej jedno z przedsięwzięć.
2. Pula środków finansowych w ramach naboru nie została wykorzystana przez operacje o większej liczbie punktów.
3. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 30%.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie Stowarzyszenia w Ciechanowie, ul. Śląska 1, w godz. 8.00 - 16.00 .tel: 23 672-13-79, fax :23 672-13-82, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres Beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania:

Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - dokumenty obowiązujące od dnia 12.04.2013 r.

Wzory wniosków i załączniki

Fiszka projektowa

Kryteria wyboru

Wykaz dokumentów do wyboru operacji przez LGD

Poniższe dokumenty aplikacyjne stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Wzory wniosków i załączniki

Fiszka projektowa

Kryteria wyboru

Wykaz dokumentów do wyboru operacji przez LGD

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów w wersji 8z wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 8z, obowiązuje dla naborów, które rozpoczynają się po 4 maja 2014 r.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 8z

IW_8z_21052014 - zaktualizowana instrukcja

Formularz informacji de minimis

Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis

Fiszka projektowa

Kryteria wyboru

Wykaz dokumentów do wyboru operacji przez LGD

Raport - badanie ewaluacyjne 2014r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym badania ewaluacyjnego opinii środowiska lokalnego na temat działalności, funkcjonowania oraz rozpoznawalności Stowarzyszeniem Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania wraz z ewaluacją wdrażania LSR.

Raport do pobrania tutaj