Aktualności

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020

W dniu 28.12.2015r. nasze Stowarzyszenie złożyło w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wniosek o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) wraz z załącznikami. Mamy nadzieję, iż cała dokumentacja zostanie oceniona pozytywnie i wkrótce rozpoczniemy realizację nowej lokalnej strategii rozwoju.

Osobom, które brały aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych serdecznie dziękujemy.

Zachęcamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania na lata 2014 - 2020

Do pobrania LSR

 

Rozporządzenie dot. programu LEADER na lata 2014 – 2020

26.10.2015r.

dziennikustawW dniu 09.10.2015 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Osoby zainteresowane realizacją projektów za pośrednictwem LGD zapraszamy do zapoznania się z treścią Rozporządzenia dostępną na stronie www.dziennikustaw.gov.pl

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)

26.10.2015r.

Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER", czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

Instrument RLKS (ang. Community-led local development – CLLD) oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007-2013 w ramach:- II filara wspólnej polityki rolnej jako „podejście LEADER", czyli obowiązkowa oś 4 Leader programów rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych z EFRROW oraz- wspólnej polityki rybołówstwa jako „zrównoważony rozwój obszarów zależnych głównie od rybactwa", w ramach osi priorytetowej 4 programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego. Zatem RLKS jest instrumentem, który w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 umożliwia zastosowanie metody LEADER także w ramach polityki spójności w ramach wspólnej podstawy prawnej, czyli art. 32-35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. str. 320).

RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, to jest:
1) oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
2) terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
3) zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
4) partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),
5) innowacyjność (w skali lokalnej),
6) decentralizacja zarządzania i finansowania,
7) sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk)

Projekty dokumentów

13.10.2015r.

e77c42b294824a0fd96615ce3f0632e4 XLPoniżej zamieszczono projekty dokumentów, będących przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania. Aby zebranie przebiegło sprawnie prosimy o zgłaszanie uwag do projektów do dnia 20 października 2015r. za pomocą poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Projekt Statutu
Projekt Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków
Projekt Regulaminu Rady Stowarzyszenia
Projekt Regulaminu Komisji Rewizyjnej
Projekt Regulaminu Zarządu

Podpisanie umowy w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” PROW 2014-2020

indeksW dniu 16 września 2015 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie została podpisana umowa w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Umowa została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez Panią Janinę Ewę Orzełowską - Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego i Pana Radosława Rybickiego – Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a Stowarzyszeniem Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, reprezentowanym przez Pana Józefa Bogusława Kuczyńskiego - Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Sławomira Wiśniewskiego – Członka Zarządu – Skarbnika Stowarzyszenia.