08.06.2021

 

Aktualizacja Planu działania

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalnej Grupy Działania

Zarząd Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy -  Lokalnej Grupy Działania  zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji Planu działania wskazujący harmonogram osiągania wskaźników produktu.

Aktualizacja wynika z potrzeby dostosowania dokumentu do wniosku o dodatkowe środki na poddziałanie 19.2 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach bieżącego okresu programowania PROW 2014-2020, który LGD zamierza złożyć do Zarządu Województwa Mazowieckiego. Kwota maksymalna dodatkowych środków o jakie ubiega się LGD wynosi 515 000 EUR przeliczone po indykatywnym kursie 4 zł/EUR -2 060 000 PLN.

Aktualizacja dokumentu dotyczy również zwiększenia środków w zakresie poddziałania 19.4 w zakresie kosztów bieżących i aktywizacji. W związku z wydłużeniem okresu programowania PROW 2014-2020, obsługą kolejnych dodatkowych naborów i obsługą wnioskodawców z obszaru LSR niezbędnym jest zwiększenie również środków na obsługę biura, ponieważ w aktualnym budżecie nie ma zabezpieczenia finansowego na wydłużoną perspektywę finansową PROW 2014-2020 do 2024 roku. Kwota o jaką ubiega się LGD w tym zakresie wynosi 61 800 EUR (przeliczone po indykatywnym kursie 4 zł/EUR 247 202,00 PLN.

Podwyższony budżet na LSR w zakresie 19.2 planuje się przekierować dla potencjalnych wnioskodawców:

-na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej) w kwocie 195 000 EUR, przeliczone po indykatywnym kursie 4 zł/EUR - 780 000,00 PLN,

-na przedsięwzięcie dotyczące nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej  145 000 EUR przeliczone po indykatywnym kursie 4 zł/EUR -580 000,00 PLN.

-na przedsięwzięcie dotyczące nowych miejsc integracji społecznej oraz poprawy stanu i wyposażenia obiektów już funkcjonujacych  175 000 EUR przeliczone po indykatywnym kursie 4 zł/EUR -700 000,00 PLN.

Zapraszamy do składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach dokumentu za pośrednictwem poczty tradycyjnej przy wykorzystaniu załączonego formularza na adres korespondencyjny: Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów, lub przy wykorzystaniu załączonego formularza na adres poczty elektronicznej: e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do 23 czerwca 2021 r.

Plan działania

Formularz

 

 

 

 

 

Ciechanów, dnia 07.06.2021r.                                                           

 

Członkowie

Stowarzyszenia Społecznej Pomocy-

Lokalna Grupa Działania

wszyscy

Z pełnomocnictwa Zarządu Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zwołuję Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzegowie, ul. Wyzwolenia 4, w dniu 24 czerwca 2021 r. - początek posiedzenia o godz. 11.00. W przypadku braku quorum na godz.11.30 wyznacza się drugi termin, którego uchwały są prawomocne.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego i sekretarza.
 2. Stwierdzenie prawomocności i wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działaności Stowarzyszenia za rok 2020.
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2020.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu za rok 2020.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenie Zarządowi absolutorium.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej na cele statutowe.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zakoczenie obrad Walnego zebrania.

Z uwagi na stan spidemiologiczny, organizatorzy są zobowiązani do przestrzegasnia odpowiednich procedur zwiazanych z przebiegiem WZC. Dlatego też proszę o potwierdzenie udziału telefonicznie tel. (23) 672 13 82, elektronicznie na e-mali Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub sms pod nr tel. 516 055 571 w nieprzekraczającym terminie do dnia 18.06.2021

 

Z poważaniem

Z-ca Prezesa Zarządu

Sylwia Sańko

 

 

Uwaga: Materiały i dokumenty związane z porzadkiem posiedzenia, dostępne do wglądu w biurze LGD oraz na stronie internetowej www.ssslgd.pl

 

 

zebranie 01

 

    W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi działania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, SSS-LGD zaprasza przyszłych Beneficjentów na szkolenia w zakresie :

- podejmowania działalności gospodarczej oraz

- rozwijania działalności gospodarczej.

Przewidywanie rozpoczęcie naboru odbędzie się na przełomie czerwca/lipca 2021 roku.

 

 

 

palakat szkolenie czerwiec Ciechanów

 

 

 

 

 

 

 

 

Podkategorie