15.02.2023r.

201585Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania informuje, że w drugiej połowie marca br. uruchomiony zostanie dodatkowy nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

O środki ubiegać się mogą osoby fizyczne, pełnoletnie, mające miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR:

- nie podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba, że podejmują działalność gospodarczą sklasyfikow   aną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów, i

- którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów oraz

- w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywały działalności gospodarczej - w szczególności nie były wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Pomoc jest przyznawana w formie premii dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w wysokości 60 tys. zł.

Dokumentacja konkursowa zamieszczona będzie na stronie internetowej SSS-LGD minimum dwa tygodnie przez datą rozpoczęcia naboru wniosków.

 

 

10.02.2023r.

Początek Nowego Roku jest czasem podsumowań roku 2022. Z tego powodu Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zaprasza członków zarządu, rady i komisji rewizyjnej oraz członków stowarzyszenia na warsztat refleksyjny. Warsztat odbędzie się w środę 15 lutego 2023 r. w godz. 10.00-13.00.

Spotkanie odbędzie się w formie online za pośrednictwem platformy ZOOM. Poniżej link do spotkania.

https://us06web.zoom.us/j/83960350142?pwd=RmRxSzJJdW9yUXIwdEJTWXpvTHBNZz09

Podczas warsztatu będziemy chcieli porozmawiać z Państwem na następujące tematy:

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Państwa głosy posłużą do oceny obecnej sytuacji naszego LGD oraz do wypracowania wniosków co do konieczności przeprowadzenia zmian. W trakcie warsztatów zostanie także Państwu przedstawione podsumowanie działań stowarzyszenia w 2022 r. Zaznaczamy także, że niezwykle miło będzie się spotkać z Państwem w Nowym Roku. Gwarantujemy miłą atmosferę i merytoryczną rozmowę. Zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z wynikami ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania. Raport opracowany został zgodnie z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedstawione w nim rekomendacje zostaną uwzględnione przy opracowaniu kolejnej strategii na lata 2023 – 2027.

Raport z ewaluacji LSR do pobrania

19.12.2022r.

W piątek, 16 grudnia 2022 roku, na Hali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie, odbyła się Wystawa Bożonarodzeniowa zorganizowana przez nasze Stowarzyszenie, nad którą patronat honorowy objął Starosta Żuromiński – pan Jerzy Rzymowski.

Oficjalną część rozpoczął Przewodniczący Rady LGD – pan Andrzej Długołęcki, który przybliżył zebranym ideę wystawy. Po nim głos zabrał pan Konrad Wojnarowski – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Starosta Żuromiński.

Wystawa Bożonarodzeniowa połączona była z konkursami: dla dorosłych na najsmaczniejszą potrawę rybną i najładniejszy wieniec adwentowy oraz dla dzieci do lat 15 na najładniejszą ozdobę świąteczną. Nagrody ufundowane zostały przez nasze Stowarzyszenie. Nagrodę za najładniejsze stoisko wystawiennicze oraz IV nagrodę w konkursie na najładniejszy wieniec adwentowy sfinansował Starosta.

Na stoiskach wystawców pełno było ozdób choinkowych, szydełkowanych aniołków i dzwonków, tradycyjnych potraw wigilijnych i bożonarodzeniowych, a także bombek wykonanych różnymi technikami. Komisja konkursowa w składzie: pani Halina Pasikowska - Pikus – Przewodnicząca, pan Jan Mirończuk oraz pani Halina Lipińska dokonała oceny 33 stoisk zaprezentowanych przez Wystawców, wśród których nie zabrakło m.in. Kół Gospodyń Wiejskich, Szkół i Klubów Seniora.

Po zliczeniu punktacji w konkursie dla dorosłych na najsmaczniejszą potrawę rybną miejsca na podium przedstawiały się następująco:

1 miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich z Turzy Wielkiej
2 miejsce – Klub Seniora „Zielenianki” z Zielonej
3 miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich „Słodkie Babeczki” z Chamska.

W konkursie dla dorosłych najładniejsze wieńce adwentowe przygotowały:

1 miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich „Józefinki” z Józefowa
2 miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich ze Szreńska
3 miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich z Lutocina

4 miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich „uroDziwy zakątek” w Dziwach

W konkursie dla dzieci najładniejsze ozdoby przygotowane zostały przez:

1 miejsce – Zuzannę Chęcińską z Lutocina
2 miejsce – Filipa Wudarskiego z Wiśniewa
3 miejsce – Zuzannę Lech z Lipowca Kościelnego

Nagrodę Starosty za najładniejsze stoisko wystawiennicze otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich „Meksykanki” z Chojnowa.

Wystawa odbyła się w miłej i świątecznej atmosferze. Wystawcy oraz goście dopisali, za co bardzo dziękujemy, zapraszając do aktywnego udziału w kolejnych podejmowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach.

320448404 683490703237516 2257700705953006475 n                 320535988 558057149511912 6578805915128575046 n 

320526927 856541232164819 4890139033557019939 n          320571560 3091853594446187 5322620968503482234 n

320561380 1086990935331533 6792011573116658444 n          320587030 674943140938524 8203877887632172312 n 

 

 

 

Podkategorie