INFORMACJE WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ PROJEKTU W ZAKRESIE PODJĘCIA WSPÓŁPRACY

Dofinansowanie jest przyznawane na wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:

1. W ramach krótkich łańcuchów dostaw,

2. W zakresie świadczenie usług turystycznych,

3. W zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, w tym usług turystycznych;

Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:

1. Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych,

2. Zakupu robót budowlanych lub usług,

3. Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4. Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5. Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

6. Zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5, w tym materiałów,

7. Zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne,  

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały poniesione:

1. Od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014r.

2. Zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania w wyniku wyboru przez beneficjenta najkorzystniejszej oferty spośród co najmniej trzech ofert od osobowo lub kapitałowo niepowiązanych z beneficjentem dostawców lub wykonawców

3. W formie rozliczenia bezgotówkowego oraz zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości.

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący:

1. Osobą fizyczną, która:

 1. Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. Jest pełnoletnia,
 3. Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo

2. Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

3. Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Operacja (projekt) może być realizowana, jeżeli:

1. Nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych,

2. Będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,

3. Projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,

4. Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy;

5. Minimalna całkowita wartość projektu (operacji) wynosi nie mniej niż 50 000PLN,

6. Operacja będzie realizowana zgodnie z biznesplanem, chyba że polega wyłącznie na tworzeniu lub rozwijaniu ogólnodostępnych i niekomercyjnych inkubatorów,

7. Beneficjent wykaże, że:

 1. Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub,
 2. Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, lub
 3. Posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub
 4. Prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu projektu.

Dofinansowanie na wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą jest przyznawane, jeżeli podmioty prowadzące działalność gospodarczą zawarły porozumienie o wspólnej realizacji projektu, który ma na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych przez podmioty z obszaru wiejskiego objętego LSR przez zastosowanie wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr i usług.

Przykłady: tworzenie stron internetowych lub portali, które pozwolą dotrzeć do szerszej rzeszy potencjalnych zainteresowanych; wspieranie zadań związanych z logistyką dostaw produktów.

Trwałość projektu zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 - 5 lat od otrzymania płatności końcowej.

Agencja płatnicza dokonuje wypłaty dotacji w 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.

INFORMACJE WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OSÓBZAINTERESOWANYCH TWORZENIEM LUB ROZWOJEM INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO  PRODUKTÓW ROLNYCH

Kwota dofinansowania w wysokości maksymalnie 400 000,00 zł

Wkład własny:

Jednostki sektora finansów publicznych – 63,63 %

Podmioty wykonujące działalność gospodarczą – 30 %

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący:

1. Osobą fizyczną, która:

 1. Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. Jest pełnoletnia,
 3. Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo

2. Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

3. Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:

1. Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych,

2. Zakupu robót budowlanych lub usług,

3. Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4. Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5. Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

6. Zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne,

7. Zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5, w tym materiałów,

8. Wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne kosz ty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników .

Pomoc na operację w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego jest przyznawana, jeżeli:

1. Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację, której przedmiotem jest produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów;

2. Operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez podmioty inne niż ubiegający się o przyznanie pomocy.

Trwałość projektu – 5 lat od otrzymania płatności końcowej.

Operacja (projekt) może być realizowana, jeżeli:

1. Beneficjent ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (oddziały powiatowe ARiMR); w przypadku, gdy projekt będzie realizowany przez spółkę cywilną – numer identyfikacyjny został nadany jednemu ze wspólników albo spółce.

2. Nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych,

3. Będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,

4. Projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,

5. Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy;

6. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 PLN,

7. Operacja będzie realizowana zgodnie z biznesplanem, chyba że polega wyłącznie na tworzeniu lub rozwijaniu ogólnodostępnych i niekomercyjnych inkubatorów,

8. Beneficjent wykaże, że:

 1. Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub,
 2. Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, lub
 3. Posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub
 4. Prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu projektu.

Wspierane będą rodzaje działalności ujęte w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

INFORMACJE WAŻNE DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH ROZWOJEM INICJATYW LOKALNYCH

Pomoc jest przyznawana na zachowanie dziedzictwa lokalnego.

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący:

1. Osobą fizyczną, która:

 1. Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. Jest pełnoletnia,
 3. Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo

2. Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3. Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Operacja (projekt) może być realizowana, jeżeli:

1. Beneficjent ma nadany numer identyfikacyjny,

2. Nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych,

3. Będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,

4. Projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,

5. Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy;

6. Wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu nie może być wyższa niż 50 tys. PLN oraz niższa niż 5 tys. PLN,

7. Beneficjent wykaże, że:

 1. Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub,
 2. Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, lub
 3. Posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub
 4. Prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu projektu

Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:

1. Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych,

2. Zakupu robót budowlanych lub usług,

3. Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakup u patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4. Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5. Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

6. Zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5, w tym materiałów,

7. Zakupu używanych maszyn lub wyposażenia stanowiących eksponaty.

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały poniesione:

1. Od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014r.

2. Zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania w wyniku wyboru przez beneficjenta najkorzystniejszej oferty spośród co najmniej trzech ofert od osobowo lub kapitałowo niepowiązanych beneficjentem dostawców lub wykonawców

3. W formie rozliczenia bezgotówkowego oraz zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego (praca oraz usługi świadczone nieodpłatnie, udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu).

Trwałość projektu zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 - 5 lat od otrzymania płatności końcowej.

Agencja płatnicza dokonuje wypłaty dotacji w 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.

Pomoc na operacje przyznawana jest, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

INFORMACJE WAŻNE DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH ROZWOJEM INICJATYW LOKALNYCH

Pomoc jest przyznawana na wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący:

1. Osobą fizyczną, która:

 1. Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. Jest pełnoletnia,
 3. Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo

2. Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3. Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Poziom dofinansowania:

 1. Pozostałe podmioty 90% [z wyłączeniem osób wykonujących działalność gospodarczą],
 2. Jednostki sektora finansów publicznych 63,63%.


Operacja (projekt) może być realizowana, jeżeli:

1. Beneficjent ma nadany numer identyfikacyjny,

2. Nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych,

3. Będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,

4. Projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,

5. Wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego nie może być wyższa niż 50 tys. PLN oraz niższa niż 5 tys. PLN,

6. Beneficjent wykaże, że:

 1. Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub,
 2. Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, lub
 3. Posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną.

Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawane w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:

1. Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych,

2. Zakupu robót budowlanych lub usług,

3. Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4. Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5. Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

6. Zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5, w tym materiałów,


Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały poniesione:

1. Od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014r.

2. Zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania – w wyniku wyboru przez beneficjenta najkorzystniejszej oferty spośród co najmniej trzech ofert od osobowo lub kapitałowo niepowiązanych z beneficjentem dostawców lub wykonawców

3. W formie rozliczenia bezgotówkowego oraz zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości


Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego (praca oraz usługi świadczone nieodpłatnie, udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu).

Trwałość projektu zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 - 5 lat od otrzymania płatności końcowej.

Agencja płatnicza dokonuje wypłaty dotacji w 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.

INFORMACJE WAŻNE DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH ROZWOJEM INICJATYW LOKALNYCH

Pomoc jest przyznawana na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

 

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący:

1) Osobą fizyczną, która:

 1. Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. Jest pełnoletnia,
 3. Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR lub adres, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo

2) Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3) Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

 

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,wynosi 300 000 PLN na jednego beneficjenta – nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

Poziom dofinansowania 80%, jednostki sektora finansów publicznych 63,63%.

 

Projekt (operacja) może być realizowany, jeżeli:

- beneficjent ma nadany numer identyfikacyjny,

- nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych,

- będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,

- projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,

- inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy;

- minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 PLN

- beneficjent wykaże, że:

1) Posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub,

2) Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, lub

3) Posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub

4) Prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu projektu.

Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:

1) Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych,

2) Zakupu robót budowlanych lub usług,

3) Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji

lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4) Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5) Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,

6) Zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt.5, w tym materiałów,

 

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały poniesione:

od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014r. -zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania w wyniku wyboru przez beneficjenta najkorzystniejszej oferty spośród co najmniej trzech ofert od osobowo lub kapitałowo niepowiązanych z beneficjentem dostawców lub wykonawców w formie rozliczenia bezgotówkowego oraz zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego (praca oraz usługi świadczone nieodpłatnie).

Trwałość projektu zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 -5 lat od otrzymania płatności końcowej

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wynosi 300 000 PLN na jednego beneficjenta –nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

Agencja płatnicza dokonuje wypłaty dotacji w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.

 

WAŻNE!!

Lokalne kryteria wyboru premiują operacje w jak największym stopniu przyczyniające się do realizacji wskaźników produktu zawartych w LSR