29.12.2017

Zarząd Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania zarządził 2.01.2018r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 6.01.2018r, w związku z tym Biuro będzie nieczynne.

2.11.2017r.

Zakończył się konkurs wiedzy dla uczniów szkół ponagimnazjalnych pt. „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży w ramach krajowych i unijnych środków publicznych”. Ostatnim etapem był przeprowadzony w dniu 30.10.2017 r. testy wiedzy, do którego przystąpiło 53 uczestników reprezentujących 11 szkół z obszarów wiejskich powiatów żuromińskiego, mławskiego, ciechanowskiego i płońskiego. Zawierał on 25 pytań zamkniętych opracowanych na podstawie wcześniej przekazanych materiałów. Tematyka pytań dotyczyła następujących zagadnień: definicji młodzieży na rynku pracy, kluczowych podmiotów instytucjonalnych realizujących działania na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży, podstawowych form aktywizacji zawodowej, poradnictwa i informacji zawodowej jako instrumentów kształtowania kariery zawodowej młodzieży, źródeł finansowania przedsięwzięć, podstawowych programów i innych dokumentów w ramach których młodzież może otrzymać wparcie, dotacji ze środków publicznych oraz aktywizacji zawodowej i społecznej ” młodzieży w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju realizowanych przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania i LGD „Przyjazne Mazowsze. Egzamin testowy został przeprowadzony przed Komisją konkursową złożoną z pracowników organizatorów.

W dniu 15.11.2017 r., podczas Europejskich Dni Pracodawcy w Żurominie, 22 laureatom zostaną wręczone nagrody główne (5 dniowy wyjazd edukacyjno – integracyjny do Niemiec w 2018 roku) oraz 5 nagród rzeczowych ufundowanych przez patronów honorowych konkursu tj. Starostów: Ciechanowskiego, Mławskiego, Płońskiego i Żuromińskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Lidzbark.

DSC 7308

DSC 7309

DSC 7326

DSC 7365

DSC 7377

 

18.10.2017r.

                                        przyjazne 1                      wup1

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie, Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie są organizatorami konkursu pt. „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży w ramach krajowych i unijnych środków publicznych”. Patronami Honorowymi przedsięwzięcia są: Starosta Ciechanowski, Starosta Mławski, Starosta Płoński, Starosta Żuromiński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Lidzbark.

Celem konkursu jest:

  1. Upowszechnianie wiedzy o działaniach prowadzonych na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast przez Lokalne Grupy Działania i instytucje rynku pracy
  2. Promocja Funduszy Europejskich w aspekcie działań na rzecz poprawy warunków życia i łagodzenia skutków bezrobocia.
  3. Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży w ramach krajowych i unijnych środków publicznych.

Uczestnikami jest młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Lokalnych Strategii Rozwoju realizowanych przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania i LGD Przyjazne Mazowsze. Laureaci (po dwóch najlepszych z każdej szkoły) wyjadą do Oebisfelde w Niemczech. Nagroda główna sfinansowana będzie ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach projektu współpracy międzynarodowej. Spośród pozostałych uczestników konkursu, z każdego powiatu zostaną wyłonieni zwycięzcy indywidualni (najwyższa liczba punktów), którzy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Patronów Honorowych.

W dniu 30 października 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Stanisława Reymonta w Glinojecku o godzinie 9.00 i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie o godzinie 12.00 zostaną przeprowadzone testy wiedzy opracowane przez organizatorów. Natomiast nagrody zostaną wręczone w dniu 15 listopada podczas Europejskich Dni Pracodawcy w Żurominie organizowanych przez tamtejszy Powiatowy Urząd Pracy.

                                                                                             

10.10.2017 r.

 

Członkowie
Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy –
Lokalna Grupa Działania
- wszyscy-

 

Zarząd Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Remizie Strażackiej w Lutocinie, ul. Żeromskiego 2c, 09-317 Lutocin w dniu 27 października 2017r. Posiedzenie rozpocznie sie o godz. 11.00. W przypadku braku quorum na godz. 11.30 wyznacza się drugi termin Zebrania, którego uchwały, zgodnie z §16 ust. 3 Statutu, będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie propozycji zmian w LSR i lokalnych kryteriach wyboru operacji.
5. Dyskusja.
6. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w LSR i lokalnych kryteriach wyboru operacji.
7. Zmiany w składzie Rady LGD.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Dyskusja i wolne wnioski oraz zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków.

Materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, dostępne do wglądu w biurze LGD.

walne2017