19.10.2016r.

W dniu 17 października 2016 r. w Lipowcu Kościelnym odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania.  Przewodniczącym Zebrania został wybrany jednogłośnie Pan Andrzej Długołęcki, który przedstawił zebranym zmiany do procedur oceny i wyboru operacji.  Poinformował zebranych, że w związku z wejściem w życie Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 należy dokonać zatwierdzenia nowych procedur, dostosowanych do w/w wytycznych. W dalszej części spotkania przedyskutowano kwestię stawek wynagrodzeń członków Rady LGD. W w/w sprawach podjęto stosowne uchwały.

Do pobrania zaktualizowana:

Procedura oceny wniosków

IMAG0523

10.10.2016r.

Członkowie
Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania

- wszyscy-

Zarząd Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zwołuje Walne Posiedzenie Członków, które odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym, Lipowiec Kościelny 80, 06-545 Lipowiec Kościelny w dniu 17 października 2016 roku.
Początek posiedzenia o godz. 13.00.

W przypadku braku quorum ustala się termin drugiego posiedzenia na godzinę 13:30.


Proponowany porządek posiedzenia:walnezebranie
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zmiany w Procedurach oceny wniosków i wyboru operacji.
5. Uchwalenie stawek wynagrodzeń członków Rady LGD.
6. Sprawy organizacyjne.
7. Dyskusja i wolne wnioski.

Uwaga: Materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, dostępne do wglądu w biurze LGD.

20.09.2016r.

Zgodnie z przyjętym planem oraz w związku z przewidzianym na październik 2016 r. terminem pierwszego naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 w dniach 03. – 04. października w Biurze LGD (Ciechanów, ul. Śląska 1) odbędzie się szkolenie Członków Rady oraz pracowników biura SSS - LGD.

Tematyka pierwszego dnia szkolenia tj. 3 października (poniedziałek) od godz. 9:00 dotyczyć będzie metodologii opracowywania wniosków oraz ich zgodności ze strategią i przyjętymi kryteriami.

Natomiast w dniu 4 października (wtorek) od godz. 9:00 odbędą się warsztaty z Elektronicznej Oceny Wniosków.

Obowiązkowa obecność na szkoleniu jest warunkiem udziału w ocenie formalnej i merytorycznej wniosków.

07.09.2016r.

logotypy

Bezrobotni, nieaktywni zawodowo i inne osoby zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej - mieszkańcy powiatu mławskiego (z wyłączeniem miasta Mławy) mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, Filię WUP w Ciechanowie, Powiatowy Urząd Pracy w Mławie oraz LGD Północne Mazowsze.

Podczas spotkania uczestnicy będą mogli zbadać swoje predyspozycje przedsiębiorcze oraz uzyskają wiedzę na temat:
- zasad opracowywania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia,
- procedur składania wniosków i kryteriów wyboru operacji
- kompendium wiedzy w zakresie przygotowania biznes planu
- pozyskiwania środków finansowych na samozatrudnienie i rozwój przedsiębiorczości

Miejsce szkolenia: Powiatowy Urząd Pracy w Mławie - sala Centrum Aktywizacji Zawodowej.
Termin szkolenia: 29 - 30.09.2016 r. w godz. 9.30 – 15:00.

Zgłoszenia należy dokonać osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie (pokoje 208, 211) lub na numery telefonów: 23 672 13 79, 23 673 07 31, 23 654 39 18 w terminie do dnia 23.09.2016 r.

Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

logo UP UE