10.10.2017 r.

 

Członkowie
Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy –
Lokalna Grupa Działania
- wszyscy-

 

Zarząd Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Remizie Strażackiej w Lutocinie, ul. Żeromskiego 2c, 09-317 Lutocin w dniu 27 października 2017r. Posiedzenie rozpocznie sie o godz. 11.00. W przypadku braku quorum na godz. 11.30 wyznacza się drugi termin Zebrania, którego uchwały, zgodnie z §16 ust. 3 Statutu, będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie propozycji zmian w LSR i lokalnych kryteriach wyboru operacji.
5. Dyskusja.
6. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w LSR i lokalnych kryteriach wyboru operacji.
7. Zmiany w składzie Rady LGD.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Dyskusja i wolne wnioski oraz zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków.

Materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, dostępne do wglądu w biurze LGD.

walne2017