19.01.2017r.

czlonkowie 3831143Członkowie
Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy –
Lokalna Grupa Działania
- wszyscy-

Zarząd Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Urzędzie Gminy w Strzegowie, ul. Plac Wolności 32, w dniu 3 lutego 2017 roku. Początek posiedzenia o godz. 13:00.
W przypadku braku quorum na godz. 13.30 wyznacza się drugi termin Zebrania, którego uchwały, zgodnie z § 16ust. 3 Statutu, będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie propozycji zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji.
5. Dyskusja
6. Przyjęcie zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji
7. Sprawy organizacyjne.
Dyskusja i wolne wnioski oraz zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków.

 

Jednocześnie na godzinę 10:30 Przewodniczący Rady zwołał posiedzenie Rady LGD w celu omówienia zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji. Z uwagi na wysoką rangę materiałów do dyskusji prosi się Członków Rady o niezawodne uczestnictwo w posiedzeniu.