05.05.2023r.

walne 2023
Członkowie
Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy –
Lokalna Grupa Działania
- wszyscy -

        Z pełnomocnictwa Zarządu Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zwołuję Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wybowrcze Członków, które odbędzie się 19.05.2023r. w Świetlicy Wiejskiej w Siemiątkowie, ul. Reymonta 1. Początek posiedzenia planowany jest na godzinę 10:30. W przypadku braku quorum na godzinę 11:00 wyznacza się drugi termin, którego uchwały są prawomocne.

 


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego i sekretarza.
2. Stwierdzenie prawomocności i wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2022.
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2022.
6. Sprawozdanie Rady LGD za rok 2022.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu za rok 2022.
8. Udzielenie Zarządowi absolutorium.
9. Sprawozdanie Zarządu za lata 2018-2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej na cele statutowe.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia LSR na lata 2023-2027.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SSS-LGD.
13. Wybory Zarządu i podjęcie uchwały w tym zakresie.
14. Wybory Rady i podjęcie uchwały w tym zakresie.
15. Wybory Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały w tym zakresie.
16. Dyskusja i wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

 

Z poważaniem
w imieniu Zarządu
Sylwia Sańko

 

Uwaga: Materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia dostępne są do wglądu w biurze LGD oraz na stronie internetowej www.ssslgd.pl