15.02.2023r.

201585Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania informuje, że w drugiej połowie marca br. uruchomiony zostanie dodatkowy nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

O środki ubiegać się mogą osoby fizyczne, pełnoletnie, mające miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR:

- nie podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba, że podejmują działalność gospodarczą sklasyfikow   aną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów, i

- którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów oraz

- w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywały działalności gospodarczej - w szczególności nie były wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Pomoc jest przyznawana w formie premii dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w wysokości 60 tys. zł.

Dokumentacja konkursowa zamieszczona będzie na stronie internetowej SSS-LGD minimum dwa tygodnie przez datą rozpoczęcia naboru wniosków.