17.11.2020r.

W dniu 13-14 listopada 2020r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 8/2020, 9/2020, 11/2020, 12/2020 oraz 13/2020. Poniżej zamieszczono listy operacji wybranych i niewybranych.

 

Nabór 8/2020 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista wniosków wybranych

Lista wniosków niewybranych

 

Nabór 9/2020 - Utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach

Lista wniosków wybranych

 

Nabór 11/2020 - Ochrona i wsparcie materialnego oraz niematerialnego lokalnego dziedzictwa kulturowego 

Lista wniosków wybranych

 

Nabór 12/2020 - Warsztaty z zakresu podnoszenia aktywności społeczno – zawodowej mieszkańców, w tym zaliczonych do grup defaworyzowanych

Lista wniosków wybranych

 

Nabór 13/2020 - Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Lista wniosków wybranych

 

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 18 marca 2015, poz. 378) istnieje możliwość złożenia protestu w formie pisemnej od wyniku oceny. Protest wnosi się w przypadku nie uzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, negatywnej oceny zgodności z LSR oraz gdy operacja nie mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu. Protest należy wnieść w ciągu 14 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach wyboru do zarządu województwa za pośrednictwem Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania.

Do pobrania:

Formularz protestu

Protokół z posiedzenia Rady LGD