25.09.2019r.

Ciechanów, dnia 25.09.2019r.                                                           

 

Członkowie

Stowarzyszenia Społecznej Pomocy-

Lokalna Grupa Działania

wszyscy

 

Z pełnomocnictwa Zarządu Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zwołuję Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w sali konferencyjnej w „Słonecznym Dworku”, ul. Parkowa 1 w Chamsku, w dniu 10 października 2019 r. - początek posiedzenia o godz. 13.00. W przypadku braku quorum na godz.13.30 wyznacza się drugi termin, którego uchwały są prawomocne.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego i sekretarza.
  2. Stwierdzenie prawomocności i wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  1. Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i podjęcie uchwał.
  2. Dyskusja i wolne wnioski.
  3. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

 

Z poważaniem

Z-ca Prezesa Zarządu

Sylwia Sańko

 

 

Uwaga: Materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, dostępne do wglądu w biurze LGD oraz na stronie internetowej www.ssslgd.pl

walne