17.04.2019r.

 

Członkowie
Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy –
Lokalna Grupa Działania
- wszyscy-

 

Zarząd Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zwołał Walne Zebranie Członków, które odbędzie się Świetlicy Wiejskiej w Siemiątkowie, ul. Władysława Reymonta 1 w dniu 30 kwietnia 2019 roku - początek posiedzenia o godz. 9.00. W przypadku braku quorum na godz. 9.30 wyznacza się drugi termin, którego uchwały są prawomocne.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego i sekretarza.
 2. Stwierdzenie prawomocności i wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2018.
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2018.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu
 1. Dyskusja
 2. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenie Zarządowi absolutorium.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej na cele statutowe.
 4. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady za lata 2014-2019
 5. Wybór członków Rady na nową kadencję.
 6. Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji w ramach LSR i podjęcie uchwał.
 7. Przedstawienie zmian w Procedurach oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia.
 8. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju.
 9. Zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad Walnego Zebrania

Materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, dostępne do wglądu w biurze LGD

 

walne2017