05.03.2019.

W dniu 26-27 lutego 2019r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 1/2019, 2/2019, 3/2019, 5/2019, 6/2019 oraz 7/2019. Poniżej zamieszczono listy operacji wybranych i niewybranych.

Nabór 1/2019 - Utworzenie Inkubatora przetrwórstwa mięsnego

Lista wniosków wybranych

 

Nabór 2/2019 - Wspólne przedsięwzięcia partnerskie podmiotów z obszaru LGD

Lista wniosków wybranych

 

Nabór 3/2019- Uruchomienie działalności gospodarczej w branży turystycznej.

Lista wniosków wybranych

 

Nabór 5/2019 - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Lista wniosków wybranych

 

Nabór 6/2019 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista wniosków wybranych

Lista wniosków niewybranych

 

Nabór 7/2019 - Utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach

Lista wniosków wybranych

Lista wniosków niewybranych

 

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 18 marca 2015, poz. 378) istnieje możliwość złożenia protestu w formie pisemnej od wyniku oceny. Protest wnosi się w przypadku nie uzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, negatywnej oceny zgodności z LSR oraz gdy operacja nie mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu. Protest należy wnieść w ciągu 14 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach wyboru do zarządu województwa za pośrednictwem Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania.

Do pobrania:

Formularz protestu

Protokół z posiedzenia Rady LGD