02.07.2018r.

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNEJ SAMOPOMOCY
- LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA W CIECHANOWIE

ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO:
  SPECJALISTA DS. FINANSOWYCH

Miejsce pracy:   Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie 

Opis stanowiska: -obsługa księgowa projektu „Razem nie damy się wykluczyć” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFS w ramach RPO WM 2014-2020, Priorytet IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Kod CPV 79211000-6, Nazwa kodu CPV usługi księgowe


WYMAGANIA: 

 • posiadają wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • posiadają doświadczenie w realizacji Projektów UE ,
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych ,
 • posiadają znajomości pakietu MS Office ,
 • nie były karane za popełnienie przestępstwa umyślnego.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą " spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez kandydata do postępowania. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki kandydat na stanowisko spełnił.


O OBOWIĄZKI SPECJALISTY DS. FINANSOWYCH:

 

 1. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z przepisami finansowo-księgowymi,
 2. Wnioskowanie i nadzór środków finansowych potrzebnych do realizacji projektu,
 3. Kontrola poprawności dokumentów finansowych,
 4. Księgowanie otrzymanych środków na odpowiednich kontach,
 5. Archiwizowanie dokumentów finansowych projektu,
 6. Sporządzanie wniosków o płatność,
 7. Sporządzanie sprawozdań finansowych projektu.
 8. Odpowiedzialność za obsługę finansową projektu;
 9. Prowadzenie księgowości projektu w ramach księgowań;
 10. Weryfikacja faktur pod względem formalno-rachunkowym;
 11. Obsługa rachunku bankowego i wypełnianie polecenia przelewu;
 12. Sporządzanie kserokopii dokumentów źródłowych po dokonaniu przelewu i przekazanie ich do Koordynatora projektu;
 13. Wprowadzanie na bieżąco zmian w planie wydatków;
 14. Prowadzenie konta pozabilansowego do wydatków strukturalnych;
 15. Comiesięczne uzgodnienia z Koordynatorem projektu wykonania poszczególnych zadań projektu;
 16. Udział w innych pracach Zespołu na każdym etapie realizacji, zgodnie z bieżącymi potrzebami;
 17. Ustalanie kwestii związanych z obsługą finansową projektu z opiekunem projektu w Instytucji wdrażającej ;
 18. Terminowe zamknięcie i ostateczne rozliczenie projektu.
 19. Prowadzenie operacji finansowych realizowanych w projekcie,

 

OFERUJEMY: 
- Umowę o prace na ¼ etatu w ramach projektu "Razem nie damy się wykluczyć " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFS w ramach RPO WM 2014-2020, Priorytet IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

- Pracę w przyjaznej atmosferze,
- Możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert wraz z CV, oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 20.07.2018 r. na adres:  Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania, ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów