02.07.2018r.

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNEJ SAMOPOMOCY
- LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA W CIECHANOWIE

ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO:
  PRACOWNIK BIURA PROJEKTU

Miejsce pracy:   Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie 

Opis stanowiska: - realizacja projektu „Razem nie damy się wykluczyć” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFS w ramach RPO WM 2014-2020, Priorytet IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Kod CPV 79500000-9, Nazwa kodu CPV Dodatkowe usługi biurowe


WYMAGANIA: 

 • posiadają wykształcenie wyższe,
 • posiadają doświadczenie w realizacji Projektów UE ,
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych ,
 • posiadają znajomości pakietu MS Office ,
 • nie były karane za popełnienie przestępstwa umyślnego.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą " spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez kandydata do postępowania. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki kandydat na stanowisko spełnił.


O OBOWIĄZKI PRACOWNIKA BIURA PROJEKTU:

 

 1. sporządzanie dokumentacji projektowej
 2. nabór uczestników projektu
 3. obsługa administracyjna uczestników projektu;
 4. realizowanie poszczególnych form wsparcia realizowanych w projekcie
 5. dokonanie rejestracji zgłoszeń i skompletowanie ankiet personalnych uczestników;
 6. skompletowanie teczek osobowych uczestników;
 7. opracowanie, sporządzenie i przeprowadzenie ankiet       ewaluacyjnych;
 8. sporządzanie sprawozdania końcowego z realizacji projektu;
 9. opracowanie dokumentacji związanej ze szkoleniami i warsztatami ( dzienniki zajęć , listy obecności , ankiety , protokoły , zaświadczenia);
 10. opisywanie faktur związanych z wydatkami w ramach projektu i przekazywanie ich do księgowości;
 11. sporządzanie wniosków płatniczych.
 12. współpraca z jednostkami i instytucjami  zaangażowanymi w projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej
 13. właściwe oznakowanie sprzętu , pomieszczeń i dokumentów zgodnie z wytycznymi RPO

 

OFERUJEMY: 
- Umowę o prace na 1 etat w ramach projektu "Razem nie damy się wykluczyć " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFS w ramach RPO WM 2014-2020, Priorytet IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

- Pracę w przyjaznej atmosferze,
- Możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert wraz z CV, oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 20.07.2018 r. na adres:  Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania, ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów