11.06.2018r.

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNEJ SAMOPOMOCY
- LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA W CIECHANOWIE

ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO:
  KOORDYNATOR PROJEKTU

Miejsce pracy:   Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie 

Opis stanowiska: - koordynacja projektu „Razem nie damy się wykluczyć” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFS w ramach RPO WM 2014-2020, Priorytet IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Kod CPV 72224000-1, Nazwa kodu CPV Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem


WYMAGANIA: 

 • posiadają wykształcenie wyższe,
 • posiadają doświadczenie w zarządzaniu Projektami UE i kadrą,
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych ,
 • posiadają znajomości pakietu MS Office ,
 • nie były karane za popełnienie przestępstwa umyślnego.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą " spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez kandydata do postępowania. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki kandydat na stanowisko koordynatora spełnił.


O OBOWIĄZKI KOORDYNATORA PROJEKTU:

 • zorganizowanie poszczególnych etapów projektu;
 • nadzór nad prawidłową realizacją działań i rozliczeniem finansowym projektu;
 • monitoring projektu i przedstawienie Zarządowi oraz Kierownikowi Biura LGD informacji o postępach w realizacji projektu;
 • akceptowanie przygotowanych przez pracownika biura projektu dokumentów związanych z realizacją projektu;
 • przedstawianie do zatwierdzenia przez Zarząd projektów regulaminów dotyczących projektu;
 • podpisywanie w ramach upoważnienia Zarządu dokumentów związanych z wdrażaniem działań projektu;
 • ścisła współpraca z Instytucją Pośredniczącą II i opiekunem projektu z ramienia MJWPU;
 • Zapewnienie właściwej promocji i upowszechnienie rezultatów projektu;
 • zapewnienie właściwego wyboru wykonawców działań, zgodnie z zasadą racjonalności;

 

OFERUJEMY: 
- Umowę o prace na ½ etatu w ramach projektu "Razem nie damy się wykluczyć " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFS w ramach RPO WM 2014-2020, Priorytet IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

- Pracę w przyjaznej atmosferze,
- Możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie ofert wraz z CV, oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 28.06.2018 r. na adres:  Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania, ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów