6.07.2018

W dniu  2 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 5/2018, 6/2018 oraz 7/2018. Poniżej zamieszczono listy rankingowe operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR oraz operacji wybranych i niewybranych.

Nabór 5/2018 Wspólne przedsięwzięcia partnerskie podmiotów z obszaru LGD

Lista rankingowa wniosków
Lista wniosków wybranych

Nabór 6/2018 Ochrona i wsparcie materialnego oraz niematerialnego lokalnego dziedzictwa kulturowego:

Lista rankingowa wniosków
Lista wniosków wybranych

Nabór 7/2018 Nowe miejsca noclegowe i gastronomiczne:

 

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 18 marca 2015, poz. 378) istnieje możliwość złożenia protestu w formie pisemnej od wyniku oceny. Protest wnosi się w przypadku nie uzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, negatywnej oceny zgodności z LSR oraz gdy operacja nie mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu. Protest należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach wyboru do zarządu województwa za pośrednictwem Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania.

Do pobrania: Formularz protestu