25.09.2017r.

„Wspólne działania na rzecz aktywizacji zawodowej oraz rozwoju przedsiębiorczości jako przykład dobrych praktyk w zakresie upowszechniania idei partnerstwa w subregionie ciechanowskim”- takie przesłanie przyświecało konferencji z partnerstwa lokalnego zorganizowanej przez Filię Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ciechanowie w Ciborzu w dniach 7- 8 września 2017 r. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele instytucji rynku pracy, w tym publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych, w tym reprezentujących Lokalne Grupy Działania, Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, samorządu terytorialnego i pracodawców. Nasze LGD reprezentowali Prezes Zarządu Jarosław Stefański i Skarbnik Sławomir Wiśniewski. Jednym z prelegentów w pierwszym dniu był Prezes Stowarzyszenia, który przedstawił założenia projektu współpracy ponadnarodowej „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne”, który będziemy realizować w partnerstwie z LGD „Przyjazne Mazowsze” oraz LGD niemieckim z Oebisfelde. Natomiast Burmistrz Miasta i Gminy Lidzbark Maciej Sitarek omówił długoletnie doświadczenia partnerskie samorządów lokalnych Polski i Niemiec. Wreszcie Dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Główczyński przedstawił efekty dwudziestu lat współpracy polsko-niemieckiej w zakresie wymiany młodzieży, w szczególności pod kątem ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego obu krajów.

Drugi dzień konferencji to wizyta studyjna jej uczestników w Garncarskiej Wiosce. Przedsiębiorstwo społeczne pod tą nazwą powstało w roku 2007 w Kamionce, małej wsi koło Nidzicy, dzięki inicjatywie i współpracy lokalnych organizacji pozarządowych, samorządowych, przedsiębiorców i Powiatowego Urzędu Pracy. Garncarska Wioska to nie tylko przedsiębiorstwo, które zatrudnia osoby
 długotrwale bezrobotne, ale też centrum szkoleniowo - konferencyjne i centrum kultury. Wrażenie robi także zorganizowany na obszarze 5 ha ogród botaniczny, gdzie można podziwiać unikalne okazy flory oraz oparte na tradycjach wsi polskiej naturalne sposoby wykorzystania ziołolecznictwa i pszczelarstwa do dbałości o zdrowie.

Wizyta uczestników konferencji w wiosce nie była przypadkowa. Filia WUP w Ciechanowie ma zaplanowaną na początku grudnia br. konferencję z udziałem, między innymi, instytucji rynku pracy i opieki społecznej na temat aktywizacji zawodowej osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Połączona z Wystawą Bożonarodzeniową, organizowaną przez nasze LGD, będzie kolejnym cyklicznym wydarzeniem partnerskim, na którym stare zawody naszych dziadków i ludowe tradycje lokalne będą inspiracją do samozatrudnienia bezrobotnych i innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w subregionie ciechanowskim.

 

DSC 6994

DSC 7000

DSC 7004

DSC 7057

DSC 7080

DSC 7101

DSC 7122