20.06.2017r.

W dniach  13-14.czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 1/2017, 2/2017, 3/2017 oraz 4/2017. Poniżej zamieszczono listy rankingowe operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR oraz operacji wybranych i niewybranych.

Nabór 1/2017 Rozwijanie działalności gospodarczej:
Lista rankingowa wniosków
Lista wniosków wybranych
Lista wniosków niewybranych

Nabór 2/2017 Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:

W ramach konkursu z w/w zakresu wpłyneło 0 wniosków.

Nabór 3/2017 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych:
Lista rankingowa wniosków
Lista wniosków wybranych
Lista wniosków niewybranych

Nabór 4/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej:
Lista rankingowa wniosków
Lista wniosków wybranych
Lista wniosków niewybranych

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 18 marca 2015, poz. 378) istnieje możliwość złożenia protestu w formie pisemnej od wyniku oceny. Protest wnosi się w przypadku nie uzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, negatywnej oceny zgodności z LSR oraz gdy operacja nie mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu. Protest należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach wyboru do zarządu województwa za pośrednictwem Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania.

Do pobrania: Formularz protestu

Protokół z posiedzenia Rady LGD