16.08.2016r.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: http://www.prow.mazovia.pl/pl/prow_20142020/wsparcie_dla_rozwoju_lokalnego/poddzialanie_192_wsparcie_na/legislacja.html i stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce FORMULARZE WNIOSKÓW: ukazały się wnioski na poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014–2020.

Podmioty zamierzające ubiegać się o przyznanie pomocy powinny zapoznać się z wzorami wniosków oraz instrukcją ich wypełnienia. Ponadto należy zapoznać się z celami i przedsięwzięciami Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), procedurami wyboru i oceny operacji w ramach LSR 2014-2020.

Proszę zwrócić również uwagę na załączniki do wniosku. Ich skompletowanie jest czasochłonne. Nabór wniosków będzie trwał maksymalnie do 30 dni. Wniosek powinien być komplety i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie powinny posiadać numer ewidencyjny producentów nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który jest wymagany przy złożeniu wniosku przez osobę ubiegającą się o dotacje ze środków Unii Europejskiej.
Otrzymana pomoc ma formę refundacji części lub całości kosztów kwalifikowalnych.
W przypadku operacji polegających na rozpoczęciu działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii).
Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

Termin planowanych naborów będzie ogłoszony na stronie internetowej SSS-LGD, w gminach członkowskich oraz na tablicach ogłoszeniowych.