14.06.2017r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2017
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania informuje
o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020
Cel ogólny: 3. Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej
Cel szczegółowy: 3.1 Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców
Przedsięwzięcie: 3.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw , rozwój istniejących oraz tworzenie nowych miejsc pracy
w zakresie :Tworzenia inkubatorów przetwórstwa spożywczego na obszarze LGD

I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 3.07.2017 r. do dnia 18.07.2017 r.
Wnioski wraz z załącznikami ( 2 egzemplarze) należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie, ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.
Złożone wnioski zostają potwierdzone na jego kopiach. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.


II. Formy wsparcia.
Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi (§2 ust. 1 pkt. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)
Forma i intensywność wsparcia:
Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości do 400 000,00 zł przy czym minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż 50 000,00 zł,
1. Intensywność wsparcia wynosi nie więcej niż:
 do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, lecz nie więcej niż 400 000,00 zł
 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
 do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów, lecz nie więcej niż 400 000,00 zł
Pomoc ma charakter pomocy de minimis.


III. Zakres tematyczny operacji

 CEL OGÓLNY  CEL SZCZEGÓŁOWY  PRZEDSIĘWZIĘCIE  RODZAJ OPERACJI
 3. Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej  3.1 Rozwój przedsiebiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców  3.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw, rozwój istniejacych oraz tworzenie nowych miejsc pracy  Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnych produktów rolnych

 

IV. Warunki udzielenia wsparcia
Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:
1) zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
2) są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków
– na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR. Wyboru operacji dokonuje Rada. Weryfikacja wstępna wniosku i ocena zgodności operacji z LSR i Programem dokonywana jest przez biuro LGD.
3) są zgodne z LSR;


V. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
Kryteria wyboru operacji stanowią odrębny załącznik do ogłoszenia o naborze i są dostępne na stronie internetowej www.ssslgd.pl.
Uzyskanie minimum 50% punktów możliwych do uzyskania podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów.


VI. Informacja o wymaganych dokumentach
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał + kopia)oraz wersji elektronicznej (CDR), przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplan.
Wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu osobiście.


VII. Limit środków

Rodzaj operacji Limit środków [zł]
 Utworzone inkubatory prztwórstwa lokalnych produktów rolnych  400 000,00

 

 


VIII. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.


Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania www.ssslgd.pl, oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl.
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie Stowarzyszenia w Ciechanowie, ul. Śląska 1, w godz. 8.00 - 16.00 tel.: 23 672-13-79, fax.: 23 672-13-82, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres Beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

FORMULARZE I DOKUMENTY DO POBRANIA:

- Wniosek o przyznanie pomocy - wersja 2z

- Instrukcja wypełniania wniosku o przyznaie pomocy

- Wzór Biznesplanu

- Biznesplan - tabele finasowe

- Instrukcja Wypełniania Biznesplanu

- Załącznik nr 1 do naboru 5/2017

- Oświadczenie podmiotu ubiegajacego sie o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

- Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegajacego sie o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

- Kryteria wyboru operacji

- Procedury wyboru wniosków

- Ważne informacje przy składaniu wniosków

 

6.06.2017r.

2 czerwca 2017r. Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie w spólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizowało imprezę Rodzinny Dzień Dziecka. Wszystko zaczęło się o godz. 16.00 na parkingu przy M-GOK. Dzięki LGD dzieci mogły za darmo korzystać z urządzeń dmuchanych, smakować watę cukrową, popcorn i pączki, uczestniczyć w animacjach, zabawach i wspólnych pląsach, łapać wielkie bańki mydlane, rozdawane były wiązane baloniki. Piękna szczudlarka rozdawała lizaki i odblaski z wzorami dziecięcymi ufundowane przez radną gminną p. Małgorzatę Iwańską, która również zakupiła napoje do popicia słodkości. Klub Aikido Kantoku, działający przy  M-GOK zadbał o pokaz sztuki samoobrony Aikido, po którym chętni mogli uczestniczyć we wspólnym treningu. Klub motocyklowy Freewind Glinojeck zafundował dla wszystkich chętnych przejażdżki na swoich stalowych rumakach i odrestaurowanym Citrenem rodem z filmów o Luisie de Funes’ie. Motocykliści zorganizowali również moto kącik z kiełbaskami z grilla i cukierkami – krówkami. Ochotnicza Straż Pożarna wystawiła z garażu swojego mercedesa i udostępniła go dzieciom. Każdy mógł choć na chwilę zostać strażakiem. Później ku uciesze dzieci strażacy lali wodę. Firma Klonik udzielała kursów pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.  Instruktorki plastyki z M-GOK dzielnie przez całą imprezę malowały dzieciom buźki w fantazyjne wzory. Impreza trwała w szybkim tempie do godz. 19.15.

showthumb.php1

showthumb.php2

showthumb.php6

showthumb.php7

showthumb.php8

showthumb.php9

showthumb.php10

6.06.2017r.

                         Informujemy, iż w zakończonym w dniu 22 maja 2017r. naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objetego PROW na lata 2014-2020 wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania złożono:

1. w ramach konkursu 1/2017r. z zakresu rozwiajnia działalności gospodarczej 24 wnioski.

2. w ramach konkursu 2/2017r. z zakresu wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR 0 wniosków.

3. w ramach konkursu 3/2017r. z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 7 wniosków.

4. w ramach konkursu 4/2017r. z zakresu podejmowania działalności gospodarczej 28 wniosków.

 

Planowany termin Posiedzenia Rady SSS LGD podczas którego wnioski zostana ocenione pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami wyboru to 13-14.06.2017r.

5.06.2017r.

W dniach 13-14 czerwca 2017 roku od godz. 9.00 w siedzibie biura SSS LGD, ul. Śląska 1 w Ciechanowie Przewodniczący Rady zwołał  Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania, podczas którego zostanie dokonana ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków złożonych w ramach naborów nr 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017.

 

 

 

26.05.2017r.

Owocna wizyta

                         W dniach 24 – 26 kwietnia br. delegacja Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania wizytowała swojego partnera niemieckiego z miejscowości Oebisfelde. Spotkania z władzami miasta, przedstawicielami grup społecznych i przedsiębiorcami miały na celu wypracowanie płaszczyzny współpracy, która zaowocuje realizacją wspólnego projektu ponadnarodowego. Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń i wzajemne uczenie się oraz integracja różnych grup społeczno - zawodowych, osób szczególnie zagrożonych na rynku pracy i młodzieży poprzez wizyty studyjne przedstawicieli obu krajów.

                  Pierwszy etap projektu to wizyty studyjne krajowe i zagraniczne, w ramach których będzie miało miejsce zapoznanie się z obszarami dwóch LGD krajowych z subregionu ciechanowskiego, z ich atrakcjami kulturowymi, historycznymi oraz spotkania z przedstawicielami grup społecznych w celu wzajemnej wymiany doświadczeń. Partnerzy krajowi uzgodnili, że jedna z grup zostanie wyselekcjonowana w ramach konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży w ramach krajowych i unijnych środków publicznych” . Natomiast atrakcją dla młodzieży obu krajów będą spływy kajakowe rzeką Wkrą połączone z jej oczyszczaniem i zakończone wspólną imprezą integracyjną. Ciekawe może być również seminarium poświęcone polityce ochrony środowiska naturalnego oraz wykorzystanie OZE i nowoczesnych technologii w tym zakresie. Pierwszy etap zakończy wymiana doświadczeń LGD, instytucji rynku pracy, pracodawców i pracobiorców nt. przedsięwzięć na rzecz grup de faworyzowanych.

                      Drugi etap to konferencja nt. wzajemnego uczenia się i wymiany doświadczeń w zakresie podnoszenia aktywności społeczno – zawodowej mieszkańców, w tym z grup uznanych z defowaryzowane na rynku pracy, niematerialnego i materialnego dziedzictwa kulturalnego oraz integracji mieszkańców, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, rolników i przedstawicieli otoczenia biznesu. Działania projektu współpracy zakończy wydanie dwujęzycznego biuletynu promującego doświadczenia partnerów i wspólne przedsięwzięcia.

cid 4EE91431 E56F 40DE B858 65963627E8BF

cid 6CE39D08 7711 49D6 BFD2 85F7F1423CE8

cid A2335132 941B 4E0B 8E24 E86D05F6A41A