27.03.2018

VI Wystawa Wielkanocna

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania cyklicznie organizuje na terenie jednej ze swoich gmin członkowskich Wystawę Wielkanocną, której celem jest kultywowanie i podtrzymanie lokalnych tradycji związanych z tym Świętem. Uczestnikami wystawy są osoby fizyczne, instytucje, organizacje pozarządowe, wiejskie organizacje społeczne, dzieci a także grupy twórcze z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Miejscem kolejnej wystawy dniu 23.03.2018 r. była Hala Sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej gm. Kuczbork – Osada. Tradycyjnie podczas imprezy nie zabrakło i naszego stoiska gdzie zainteresowni, w tym miejscowa młodzież szkolna, mogli uzyskać uzyskać informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Krajowego Funduszu Szkoleniowego a także usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia. Rozdawano też drobne gadżety promujące programy unijne i Lokalną Strtegię Rozwoju. Współorganizatorami imprezy byli Starosta Żuromiński Pan Jerzy Rzymowski oraz Wójt Gminy Kuczbork – Osada Pan Jacek Grzybicki. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego Pani Renata Drążewska, Dyrektor Filii WUP w Ciechanowie, Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy w Mławie, Ciechanowie, Płońsku i Żurominie oraz burmistrzowie i wójtowie z subregionu ciechanowskiego. Wystawa połączona była z trzema konkursami: dla dorosłych na najsmaczniejszą potrawę lub najładniejszą palmę wielkanocną oraz dla dzieci do lat 15 na najpiękniejszą pisankę. Na stoiskach wystawców pełno było ozdób świątecznych, szydełkowanych baranków, pisanek wykonanych różnymi technikami oraz tradycyjnych potraw wielkanocnych. Z dziennikarskiego obowiązku podajemy werdykt komisji, który przedstawiał się następująco.

W konkursie dla dorosłych za najsmaczniejsze potrawy świąteczne uznano:
1. Klub Seniora w Ościsłowie
2. Koło Gospodyń Wiejskich Brudniczanki
3. Klub Seniora w Kuczborku


Najładniejsze palmy wielkanocne przygotowali:
1. Klub Seniora w Zielonej
2. Maria Lech
3. Klub Seniora w Gościszce


Natomiast w konkursie dla dzieci za najpiękniejsze pisanki uznano ozdoby przygotowane przez:
1. Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym – sekcja Dzieci
2. Natalię Osowską ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lidzbarku
3. Placówka Wsparcia Dziennego PROMYK oraz Szkoła Podstawowa w Ościsłowie


Laureaci otrzymali nagrody główne przygotowane przez biuro LGD oraz specjalne ufundowane przez Starostę Żuromińskiego, Wójta Gminy Kuczbork - Osada i Przewodniczącego Rady LGD. Każdy z wystawców otrzymał pamiątkowy dyplom a na ręce współorganizatorów Prezes Zarządu i Przewodniczący Rady LGD złożyli pisemne podziękowania za Patronat Honorowy i pomoc w przygotowaniu Wystawy. Impreza odbyła się w miłej i świątecznej atmosferze a uatrakcyjniły ją występy zespołów ludowych i dziecięcych.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

22.03.2018

 

W dniu 6.04.2018 r. od godz 9.00 w siedzibie biura SSS LGD, ul. Śląska 1 w Ciechanowie Przewodniczący Rady zwołuje Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społeczej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania, podczas którego zostanie dokonana ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków w ramach naborów nr 1/2018; 2/2018 oraz 3/2018.

Przewodniczący Rady

Andrzej Długołęcki

19.03.2018r.

Informujemy, iż w zakończonym w dniu 9 marca 2018r. naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania złożono:

  1. w ramach konkursu 1/2018r. z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie branży turystycznej 1 wniosek,
  2. w ramach konkursu 2/2018r. z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - podejmowanie działalności gospodarczej 8 wniosków,
  3. w ramach konkursu 3/2018r. z zakresu z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach 13 wniosków.

2.03.2018

 

Zarząd Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zwołał Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej gm. Kuczbork w dniu 23 marca 2018 roku - początek posiedzenia o godz. 9.00. W przypadku braku quorum na godz. 9.30 wyznaczono drugi termin, którego uchwały będą prawomocne.

 

waLNE 2018

28.02.2017r.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania przedstawia informację o sposobie wykorzystania środków finasowych na koniec 2017r.

Stan wykorzystania środków finansowych - tutaj