09.09.2019r.

Zarząd Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zaprasza mieszkańców z terenu LSR do konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie aktualizacji Planu Działania i Tabeli celów i wskaźników określonych w LSR.

Uwagi proszę zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej ze wskazaniem uwag, którego dotyczą do 26 września 2019 r . Za wszystkie dziękujemy.

                                                                                       

 UZASADNIENIE ZMIAN LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

 

  1. Uzasadnienie wprowadzonych zmian

- Bezpośrednią przyczyną zmian w LSR jest aktualizacja Planu Działania i Tabeli celów i wskaźników określonych w LSR wynikających z niezrealizowania zobowiązania określonego w § 8 ust. 1 umowy ramowej. W związku z tym kwota przewidziana na realizację LSR została obniżona o 1 000 000 zł.

- Zmiany dotyczą także dostosowania wskaźników do zawartych umów z Beneficjentami w ramach pierwszego kamienia milowego 2016-2018.

- Wprowadzone zmiany wynikają z analizy złożonych wniosków/zainteresowania beneficjentów ogłoszonymi naborami.

- Wprowadzone zmiany pozytywnie wpłyną na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju ponieważ:

  1. a) dostosowują wartości wskaźników i budżety przedsięwzięć do faktycznych obecnych i potencjalnych beneficjentów,
  2. c) wspierają grupy defaworyzowane poprzez alokacje środków na przedsięwzięcia skierowane na otwieranie działalności gospodarczej, który to obszar w szczególności dotyczy osób z grup defaworyzowanych, tj. osób bezrobotnych do 30. roku życia i powyżej 50. roku życia, długotrwale bezrobotnych, , osób niepełnosprawnych.
  1. Harmonogram przeprowadzonych prac aktualizacyjnych

1 Konsultacje społeczne LSR – zbieranie propozycji zmian do 26.09.2019

2 Opracowanie projektu zmian w LSR po konsultacji do 30.09.2019

3 Przyjęcie przez WZC zaktualizowanej LSR 10.10.2019 r.

 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2014 - 2020

 

 

08.08.2019r.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania ogłasza możliwość zgłoszenia produktu lokalnego, który mógłby być kojarzony w sposób jednoznaczny z obszarem naszego LSR i może stać się elementem wyróżniającym nas na terenie północnego Mazowsza a także przyczyniał się do jego promocji całego LGD lub jednej z gmin członkowskich. Zgłoszony produkt znajdzie się w publikacji wydanej w ramach projektu współpracy "Co wieś to inna pieśń" .

Produktem lokalnym mogą być:

  1. produkty kulinarne
  2. rękodzielnictwo

III. twórczość artystyczna

  1. cykliczne wydarzenia związane z lokalnym dziedzictwem

W konkursie mogą wziąć udział: pełnoletnie osoby fizyczne, organizacje (np. lokalne stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich), instytucje, amatorzy i profesjonaliści z obszaru naszych gmin członkowskich (w przypadku osób fizycznych decyduje miejsce zamieszkania, w przypadku instytucji i organizacji siedziba).

Udział w Konkursie to również szansa na bez kosztowe wypromowanie własnych pomysłów i produktów. Produkty wybrane przez komisję konkursową zostaną uznane jako lokalne. Będą więc promowane przez LGD w ramach bieżącej działalności.

Termin zgłoszenia do 12 sierpnia 2019 r., osobiście, mailem lub listownie na załączonym do ogłoszenia formularzu.

Adres: 
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, 09-400 Ciechanów, ul. Śląska 1, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do pobrania: Karta zgłoszenia oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku, danych osobowych oraz zdjęć dotyczących samego konkursu i produktów lokalnych.

 

Karta zgłoszeniowa

Zgoda na wykorzystanie wizerunku, danych osobowych oraz zdjęć dotyczących samego konkursu i produktów lokalnych.

 

06.08.2019r.

 

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNEJ SAMOPOMOCY -LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  ZAPRASZA DO UDZIAŁU W WYJEŹDZIE STUDYJNYM DO NIEMIEC W RAMACH OPERACJI

Pn. „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne”
 W DNIACH 09-13 WRZEŚNIA 2019 ROKU


Celem wyjazdu studyjnego jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój obszarów wiejskich na terenie UE.

WYJAZD STUDYJNY POZWOLI NA:

-podniesienie i upowszechnienie aktualnej wiedzy i wymianie
doświadczeń na temat funkcjonowania, wsparcia oraz zasad aplikowania
grup operacyjnych w kontekście działania Współpraca na terenie
Niemiec

-podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy
operacyjnej w zakresie budowy powiązań międzyinstytucjonalnych oraz
form powiązań partnerskich

- Nabycie przez osoby z obszaru SSS - LGD i reprezentujących instytucje rynku pracy (PUP, WUP) i przedsiębiorców poziomu wiedzy na temat form przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej


WYJAZD SKIEROWANY JEST DO OSÓB Z OBSZARU LGD

-przedsiębiorców,

-podmiotów doradczych,

-organizacji branżowych i międzybranżowych działających w obszarze rynku pracy,

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do
dnia 14 SIERPNIA br. do godz. 16.00  na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: 23 672 13 79

 

Karta zgłoszeniowa

 

 

18.07.2019r.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, wraz z partnerami projektu „Razem nie damy się wykluczyć” (powiatowe urzędy pracy w Żurominie i Mławie oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie ) a także wspierająca przedsięwzięcie Filia WUP w Ciechanowie dużą wagę przywiązują do działań na rzecz integracji międzypokoleniowej jego uczestników. Do osiągnięcia tego celu na pewno przysłużą się zintegrowane działania w ramach pikniku rodzinnego, który miał miejsce w Poniatowie w dniu 28 czerwca. Spływ kajakowy połączony z edukacją proekologiczną niezależnie od walorów sportowych i rekreacyjnych miał na celu podniesienie świadomości rodzin wykluczonych w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego obszaru LGD i przywracania mu jego pierwotnego stanu. Festyn rodzinny, zawody sportowe, zabawy dla dzieci, ognisko wraz z występami artystycznymi przyczyniły się do integracji uczestników projektu i ich rodzin z organizatorami oraz mieszkańcami Poniatowa. Oprócz zabawy na świeżym powietrzu wszyscy mogli skosztować  tradycyjne potrawy piknikowe tj. grochówkę,  kiełbaski pieczone na ognisku i  smalec z ogórkiem małosolnym. Zabawa ludowa zakończyła udane przedsięwzięcie. Współorganizatorką imprezy była Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Żuromin Barbara Michalska a gośćmi honorowymi  Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski oraz Wójt Gminy Lutocin Jacek Kołodziejski. Na wspólnym stoisku naszego LGD i Filii WUP w Ciechanowie promowano LSR, PROW i EFS oraz rozdawano gadżety.

 

20190628 150339   DSC 0002

  poniatowo3  poniatowo4

  poniatowo10

poniatowo5  poniatowo8  poniatowowo11

DSC 0037  IMG 20190628 122415

IMG 20190628 1219331  IMG 20190628 122015

 

 

05.07.2019r.

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI KRAŚNICKIEJ W PARTNERSTWIE Z LUBELSKIM
STOWARZYSZENIEM MIŁOŚNIKÓW CYDRU, LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA OWOCOWY
SZLAK ORAZ LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ ZAPRASZA DO
UDZIAŁU W WYJEŹDZIE STUDYJNYM DO HOLANDII W RAMACH OPERACJI  PN.
„INNOWACJE SZANSĄ NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH” W DNIACH 18-22
SIERPNIA 2019 ROKU.

Celem wyjazdu studyjnego jest podniesienie wiedzy i umiejętności w
zakresie innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój obszarów
wiejskich na terenie UE.

WYJAZD STUDYJNY POZWOLI NA:

-podniesienie i upowszechnienie aktualnej wiedzy i wymianie
doświadczeń na temat funkcjonowania, wsparcia oraz zasad aplikowania
grup operacyjnych w kontekście działania Współpraca na terenie
Holandii

-podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy
operacyjnej w zakresie budowy powiązań międzyinstytucjonalnych oraz
form powiązań partnerskich

-podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy
operacyjnej w zakresie badań naukowych oraz  innowacyjnych technologii
dot. produkcji i przetwórstwa owocowo-warzywnego

-podniesienie wiedzy wśród potencjalnych uczestników grupy
operacyjnej w zakresie marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania
lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

WYJAZD SKIEROWANY JEST DO OSÓB Z OBSZARU CAŁEJ POLSKI:

-przedstawicieli  branży owocowo-warzywnej (producenci,
przedsiębiorcy) oraz środowisk naukowych oraz innych potencjalnych
interesariuszy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania
„Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

-rolników lub grupy rolników;

-posiadaczy lasów;

-naukowców;  przedstawicieli instytutów lub jednostek naukowych;
uczelni (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym

(Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.),

-przedsiębiorców;

-podmiotów doradczych.

-konsumentów i ich organizacji;

-jednostek samorządu terytorialnego;

-organizacji branżowych i międzybranżowych działających w obszarze
łańcucha żywnościowego

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą
tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do
dnia 12 lipca br. do godz. 16.00  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,this)">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. [1],
Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210
Kraśnik. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie LGD Ziemi
Kraśnickiej tj.www.lgdkrasnik.pl oraz partnerów www.zacydrowani.pl
[2], www.lgdowocowyszlak.pl [3], www.zielonypierscien.eu [4]

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Wioletta Wilkos, tel.
668 881 103, 81 825 27 27

Karta zgłoszeniowa

Podkategorie