30.04.2018

Uprzejmie informuję, iż w dniu 7 maja b.r. (poniedziałek) o godzinie 11.00 w sali szkoleniowej przy ul. Śląskiej 1 w Ciechanowie odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór dwóch Członków Rady do składu komisji skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Złożenie przez Członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności oraz wyłączenie z dokonywania oceny operacji.
5. Omówienie protestów.
6. Głosowanie nad przyjęciem lub odrzuceniem protestów.
7. Podjęcie uchwał i ewentualne wydanie opinii.

Przewodniczący Rady LGD
Andrzej Długołęcki

13.04.2018

W dniu  6 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 1/2018, 2/2018 oraz3/2018. Poniżej zamieszczono listy rankingowe operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR oraz operacji wybranych i niewybranych.

Nabór 1/2018 Uruchomienie działalności gospodarczej w branży turystycznej

Lista rankingowa wniosków
Lista wniosków wybranych

Nabór 2/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej:

Lista rankingowa wniosków
Lista wniosków wybranych

Nabór 3/2018 Utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach:


Lista rankingowa wniosków
Lista wniosków wybranych

 

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 18 marca 2015, poz. 378) istnieje możliwość złożenia protestu w formie pisemnej od wyniku oceny. Protest wnosi się w przypadku nie uzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, negatywnej oceny zgodności z LSR oraz gdy operacja nie mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu. Protest należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach wyboru do zarządu województwa za pośrednictwem Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania.

Do pobrania: Formularz protestu

Protokół z posiedzenia Rady LGD - tutaj

 

27.03.2018

VI Wystawa Wielkanocna

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania cyklicznie organizuje na terenie jednej ze swoich gmin członkowskich Wystawę Wielkanocną, której celem jest kultywowanie i podtrzymanie lokalnych tradycji związanych z tym Świętem. Uczestnikami wystawy są osoby fizyczne, instytucje, organizacje pozarządowe, wiejskie organizacje społeczne, dzieci a także grupy twórcze z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Miejscem kolejnej wystawy dniu 23.03.2018 r. była Hala Sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej gm. Kuczbork – Osada. Tradycyjnie podczas imprezy nie zabrakło i naszego stoiska gdzie zainteresowni, w tym miejscowa młodzież szkolna, mogli uzyskać uzyskać informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Krajowego Funduszu Szkoleniowego a także usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia. Rozdawano też drobne gadżety promujące programy unijne i Lokalną Strtegię Rozwoju. Współorganizatorami imprezy byli Starosta Żuromiński Pan Jerzy Rzymowski oraz Wójt Gminy Kuczbork – Osada Pan Jacek Grzybicki. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego Pani Renata Drążewska, Dyrektor Filii WUP w Ciechanowie, Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy w Mławie, Ciechanowie, Płońsku i Żurominie oraz burmistrzowie i wójtowie z subregionu ciechanowskiego. Wystawa połączona była z trzema konkursami: dla dorosłych na najsmaczniejszą potrawę lub najładniejszą palmę wielkanocną oraz dla dzieci do lat 15 na najpiękniejszą pisankę. Na stoiskach wystawców pełno było ozdób świątecznych, szydełkowanych baranków, pisanek wykonanych różnymi technikami oraz tradycyjnych potraw wielkanocnych. Z dziennikarskiego obowiązku podajemy werdykt komisji, który przedstawiał się następująco.

W konkursie dla dorosłych za najsmaczniejsze potrawy świąteczne uznano:
1. Klub Seniora w Ościsłowie
2. Koło Gospodyń Wiejskich Brudniczanki
3. Klub Seniora w Kuczborku


Najładniejsze palmy wielkanocne przygotowali:
1. Klub Seniora w Zielonej
2. Maria Lech
3. Klub Seniora w Gościszce


Natomiast w konkursie dla dzieci za najpiękniejsze pisanki uznano ozdoby przygotowane przez:
1. Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym – sekcja Dzieci
2. Natalię Osowską ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lidzbarku
3. Placówka Wsparcia Dziennego PROMYK oraz Szkoła Podstawowa w Ościsłowie


Laureaci otrzymali nagrody główne przygotowane przez biuro LGD oraz specjalne ufundowane przez Starostę Żuromińskiego, Wójta Gminy Kuczbork - Osada i Przewodniczącego Rady LGD. Każdy z wystawców otrzymał pamiątkowy dyplom a na ręce współorganizatorów Prezes Zarządu i Przewodniczący Rady LGD złożyli pisemne podziękowania za Patronat Honorowy i pomoc w przygotowaniu Wystawy. Impreza odbyła się w miłej i świątecznej atmosferze a uatrakcyjniły ją występy zespołów ludowych i dziecięcych.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

22.03.2018

 

W dniu 6.04.2018 r. od godz 9.00 w siedzibie biura SSS LGD, ul. Śląska 1 w Ciechanowie Przewodniczący Rady zwołuje Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społeczej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania, podczas którego zostanie dokonana ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków w ramach naborów nr 1/2018; 2/2018 oraz 3/2018.

Przewodniczący Rady

Andrzej Długołęcki

19.03.2018r.

Informujemy, iż w zakończonym w dniu 9 marca 2018r. naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania złożono:

  1. w ramach konkursu 1/2018r. z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie branży turystycznej 1 wniosek,
  2. w ramach konkursu 2/2018r. z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - podejmowanie działalności gospodarczej 8 wniosków,
  3. w ramach konkursu 3/2018r. z zakresu z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach 13 wniosków.