17.04.2019r.

 

Członkowie
Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy –
Lokalna Grupa Działania
- wszyscy-

 

Zarząd Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zwołał Walne Zebranie Członków, które odbędzie się Świetlicy Wiejskiej w Siemiątkowie, ul. Władysława Reymonta 1 w dniu 30 kwietnia 2019 roku - początek posiedzenia o godz. 9.00. W przypadku braku quorum na godz. 9.30 wyznacza się drugi termin, którego uchwały są prawomocne.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego i sekretarza.
 2. Stwierdzenie prawomocności i wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2018.
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2018.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu
 1. Dyskusja
 2. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenie Zarządowi absolutorium.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej na cele statutowe.
 4. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady za lata 2014-2019
 5. Wybór członków Rady na nową kadencję.
 6. Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji w ramach LSR i podjęcie uchwał.
 7. Przedstawienie zmian w Procedurach oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia.
 8. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju.
 9. Zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad Walnego Zebrania

Materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, dostępne do wglądu w biurze LGD

 

walne2017

14.03.2019r.

Rozstrzygnięcie Konkursu na produkt lokalny

 

Dnia 13 marca 2019 r. rozstrzygnięty został konkurs na produkt lokalny, którego Organizatorem było Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania. Konkurs miał na celu identyfikację i promocję produktów lokalnych obejmujących  kulinaria i inne wytwory takie jak rękodzieło, twórczość artystyczna lub cykliczne wydarzenia, nawiązujące do lokalnego dziedzictwa.

W ramach konkursu nadeszło wiele barwnych i ciekawych prac z obszaru działania LGD. Jury oceniło wnikliwie i rzetelnie wszystkie prace, zwracając uwagę na ich zgodność z tematyką, pomysłowość oraz nawiązanie do tradycji. Po burzliwych obradach Jury wybrało 4 najlepsze , których autorzy zostaną nagrodzeni wyjazdem do Hiszpanii ramach projektu współpracy realizowanego przez LGD „Przyjazne Mazowsze” i Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania.

 

- Nagroda dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku
Wydarzenie - Przegląd Twórczości Artystycznej Klubów Seniora oraz Kół Gospodyń Wiejskich- Od 2017 r MGOK w Glinojecku . Przegląd jest doskonałą okazją do zapoznania się z różnymi formami amatorskiej twórczości Klubów Seniora oraz Kół Gospodyń Wiejskich. Jak podkreślają organizatorzy wydarzenie daje też możliwość konfrontacji twórczości artystycznej oraz integracji mieszkańców. Uczestnicy Przeglądu mogą zaprezentować swoją twórczość w dwóch kategoriach: forma sceniczna (zespoły wokalne, instrumentalne, chóry i kapele, kabarety, małe formy teatralne) oraz rękodzieło (grafika, malarstwo, rzeźba, wikliniarstwo, haft, gobelin i inne). Autorzy najlepszych prac i prezentacji otrzymują nagrody.

- Nagroda dla Gminnego Centrum Kultury , Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym
Wydarzenie -  Uroczystość obchodów wydarzeń z dnia 05.07.1953 r. w Niedziałkach- w miejscu gdzie został pomordowany oddział Armii Krajowej pod dowództwem Wacława Grabowskiego ps. ,,Puszczyk"- cykliczna uroczystość organizowana od 2011 r. Jest podzielona na 3 części: msza polowa, występy artystyczne oraz biesiada partyzancka. Uroczystość wzbogacona jest o rekonstrukcję oblężenia oddziału ,,Puszczyka"


- Nagroda dla  Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie
Twórczość artystyczna- Grupa wokalno - instrumentalna TAKIE TAM z Radzanowa.- Funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Kultury w Radzanowie . Składa się z instruktorów oraz wychowanków Domu Kultury. Występuje na wszystkich gminnych uroczystościach z bardzo różnorodnym repertuarem: począwszy od ludowego poprzez lata 50 /60/80 po repertuar współczesny. W jej skład obecnie wchodzą 3 wokalistki oraz dwóch instrumentalistów , którzy w zależności od potrzeby grają na instrumentach bądź śpiewają. Grupa bierze udział w licznych konkursach i przeglądach zdobywając nagrody i uznanie.

- Nagroda Dla Urzędu Miasta i Gminy w Lubowidzu
Rękodzieło- Regionalny strój zawkrzeński ( wersja lubowidzka)- Strój damski  i strój męski.

               

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

05.03.2019.

W dniu 26-27 lutego 2019r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 1/2019, 2/2019, 3/2019, 5/2019, 6/2019 oraz 7/2019. Poniżej zamieszczono listy operacji wybranych i niewybranych.

Nabór 1/2019 - Utworzenie Inkubatora przetrwórstwa mięsnego

Lista wniosków wybranych

 

Nabór 2/2019 - Wspólne przedsięwzięcia partnerskie podmiotów z obszaru LGD

Lista wniosków wybranych

 

Nabór 3/2019- Uruchomienie działalności gospodarczej w branży turystycznej.

Lista wniosków wybranych

 

Nabór 5/2019 - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Lista wniosków wybranych

 

Nabór 6/2019 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista wniosków wybranych

Lista wniosków niewybranych

 

Nabór 7/2019 - Utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach

Lista wniosków wybranych

Lista wniosków niewybranych

 

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 18 marca 2015, poz. 378) istnieje możliwość złożenia protestu w formie pisemnej od wyniku oceny. Protest wnosi się w przypadku nie uzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, negatywnej oceny zgodności z LSR oraz gdy operacja nie mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu. Protest należy wnieść w ciągu 14 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach wyboru do zarządu województwa za pośrednictwem Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania.

Do pobrania:

Formularz protestu

Protokół z posiedzenia Rady LGD

 

 

 

25.02.2019r.

 

 

Uwaga - atrakcyjny konkurs z nagrodami

 

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania  ogłasza konkurs na produkt lokalny, który mógłby być kojarzony w sposób jednoznaczny z  obszarem naszego LSR i może stać się elementem wyróżniającym nas na terenie północnego Mazowsza a także przyczyniał się do jego promocji, promocji całego LGD lub jednej z gmin członkowskich.

Produktem lokalnym mogą być:

 1. produkty kulinarne
 2. rękodzielnictwo
 3. twórczość artystyczna
 4. cykliczne wydarzenia związane z lokalnym dziedzictwem

W konkursie mogą wziąć udział:  pełnoletnie osoby fizyczne, organizacje (np. lokalne stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich), instytucje, amatorzy i profesjonaliści z obszaru naszych gmin członkowskich (w przypadku osób fizycznych decyduje miejsce zamieszkania, w przypadku instytucji i organizacji siedziba).

Udział w Konkursie to również szansa na bez kosztowe wypromowanie własnych pomysłów i produktów. Produkty wybrane przez komisję konkursową  zostaną uznane jako lokalne.  Będą więc promowane przez LGD w ramach bieżącej działalności.

Termin zgłoszenia-  od 01 do 12 marca 2019 r., osobiście, mailem lub listownie na załączonym do ogłoszenia formularzu.

Adres: 
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – lokalna Grupa Działania,  09-400 Ciechanów, ul. Śląska 1, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Do pobrania: Regulamin konkursu, Karta zgłoszenia oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku, danych osobowych oraz zdjęć dotyczących samego konkursu i produktów lokalnych.

Nagroda w konkursie – wyjazd studyjny dla czterech osób fizycznych lub przedstawicieli organizacji/instytucji z obszaru LGD do Hiszpanii w celu zaprezentowania swoich produktów lokalnych

 

Regulamin konkursu

Cel konkursu - identyfikacja i promocja produktów lokalnych obejmujących  kulinaria i inne wytwory takie jak rękodzieło, twórczość artystyczna lub cykliczne wydarzenia, nawiązujące do lokalnego dziedzictwa.

Zasięg terytorialny konkursu: obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju realizowaną przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania tj. gminy: Glinojeck, Lidzbark, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo, Szreńsk, Wiśniewo oraz cały powiat żuromiński

Uczestnicy konkursu: pełnoletnie osoby  fizyczne, osoby prawne oraz  organizacje (np. lokalne stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich), instytucje, amatorzy i profesjonaliści na trwale związani z obszarem LGD.

Warunek konieczny uczestnictwa w konkursie: wypełnienie i przesłanie lub dostarczenie osobiście do biura LGD Formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentacją konkursową (np. zdjęcia w formacie JPG o rozdzielczości min. 1280 x 768 pikseli, zeskanowane certyfikaty) od dnia 01 do 12 marca 2019 r. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w biurze LGD przy ulicy Śląskiej 1 w Ciechanowie oraz na stronie internetowej www.ssslgd.pl Formularze, które nie zostaną złożone w wyznaczonym terminie lub będą niekompletne nie będą podlegały ocenie.

Uwaga: Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jeden produkt

Wybór laureatów:  Oceny dokona pięcioosobowa komisja  konkursowa powołana przez Zarząd spośród pracowników biura i członków władz Stowarzyszenia.

Nagroda: wyjazd studyjny do Hiszpanii dla 4 laureatów w ramach projektu współpracy realizowanego przez LGD „Przyjazne Mazowsze” i Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania.

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku

 

 

 

 

 

18.02.2019r.

Posiedzenie Rady

Uprzejmie informuję, iż w dniach 26-27 lutego  b.r. (wtorek, środa) o godzinie 10:00 w sali szkoleniowej przy ul. Śląskiej 1 w Ciechanowie odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Wybór dwóch Członków Rady do składu komisji skrutacyjnej.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Złożenie przez Członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności oraz wyłączenie z dokonywania oceny operacji.
  5. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej, zgodności operacji z LSR oraz zgodności z Programem wniosków złożonych w naborach nr 1/2019, 2/2019, 3/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019.
  6. Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków złożonych w naborze nr 1/2019, 2/2019, 3/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019.
  7. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Andrzej Długołęcki