21.10.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 20.10.2019

W PRZEDMIOCIE USŁUGI – zewnętrznej ewaluacji realizacji LSR (badanie typu on - going) STOWARZYSZENIA SPOŁECZNEJ SAMOPOMOCY - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji realizacji LSR (badanie typu on - going) Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania na lata 2014-2020 za okres od dni rozpoczęcia realizacji LSR do 31.12.2019 r. zgodnie z rozdziałem XI LSR Monitoring i ewaluacja oraz załącznikiem nr 2 do LSR.

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Ciechanowie             ul. Śląska 1, 06-4000 Ciechanów, NIP 556-138-42-18, REGON 130187029,

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji realizacji LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania za okres 2016/2019 zgodnie z rozdziałem XI LSR Monitoring i ewaluacja oraz Załącznikiem nr 2 do LSR. Zadanie zostanie wykonane w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz Wytycznej 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW. Zakres przedmiotowy monitoringu i ewaluacji w formie badania w szerokim zakresie realizacji wskaźników i prawidłowym określeniu celów LSR  

 1. Opis Oferty

Oferta powinna być czytelna, złożona w języku polskim, podpisana.

Oferta musi zawierać:

 • Pełną nazwę oferenta,
 • Adres siedziby/zamieszkania oferenta, numer telefonu oraz NIP,
 • Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • Cenę oferty netto i brutto,
 • Termin ważności oferty,
 • Datę sporządzenia
 • Pieczątkę firmową
 1. Warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca w ofercie powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 1.  Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w biurze Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów lub pocztą tradycyjną na ww. adres biura
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia
15 listopada 2019 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie – 236721382

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej www.ssslgd.pl

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

 1. Ocena Ofert

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium: cena netto - waga 75% - maks. 75 pkt.

2 kryterium: termin dostawy – waga 25% - maks 25 pkt.

łącznie: 100 punktów maksymalnie

 1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

 

Kryterium 1: Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością

 

P1=(Cn/Cr) x 75

gdzie:

P1- liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie

Cn- najniższa cena netto zaoferowana

Cr- cena netto rozpatrywanej oferty

75 – waga kryterium

Kryterium 2:- Termin dostawy.

Jeśli wykonawca zaproponuje krótszy, niż wymagany przez Zamawiającego (31.12.2019 r.) termin realizacji zamówienia jego oferta otrzyma dodatkowo maksymalnie 25 punktów, po pięć punktów za każdy dzień roboczy skracający termin dostawy określony przez Zamawiającego, czyli minimalny termin realizacji zamówienia, za który Wykonawca może uzyskać maksymalną liczbę punktów to 17.12.2019 r. Maksymalny ilość punktów w kryterium „Termin dostawy” wynosi 25 pkt.

 1. Warunki wykluczenia

Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym
z nim osobowo lub kapitałowo Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawca, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
  to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 6. Termin realizacji zamówienia

31.12. 2019 r.

     9. Warunki płatności

 Operacja będzie finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i środków krajowych w ramach Poddziałania 19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa regulująca szczegółowe warunki realizacji usługi. Zapłata wynagrodzenia za usługę zostanie dokonana na podstawie wystawionej faktury/rachunku przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku w terminie 14 dni od momentu wystawienia ww. dokumentu.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe i wzór ofertyzór oferty

 

 

Do niniejszego zapytania nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 18.11.2019 r.

15.10.2019r.

10 października 2019 r. świętowaliśmy dwie rocznice - 25 lat utworzenia Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy oraz 10 lat funkcjonowania LGD.

Wspominając minione lata, miło zauważyć prężne działania LGD – dokonania zarówno na obszarze naszego LSR poprzez widoczne inwestycje i poza nim poprzez udział w licznych targach i wydarzeniach promocyjnych na terenie partnerskich LGD były możliwe dzięki zaangażowaniu członków LGD oraz dzięki wsparciu z Unii Europejskiej początkowo w ramach Programu LEADER, później w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

To doniosłe wydarzenie odbyło się w Słonecznym Dworku w Chamsku, miejscu które zostało objęte wsparciem w ramach lokalnej strategii rozwoju.

SSS – LGD działa na terenie 2 województw, 4 powiatów i 13 gmin członkowskich. W jubileuszu wzięli udział m.in. przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego – Radny Wojewódzki Pan Konrad Wojnarowski, przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego – Pan Jacek Kudła. Starosta Żuromiński Pan Jerzy Rzymowski, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Członkowskich, Radni gminni i powiatowi , dyrektorzy  instytucji kultury i Urzędów Pracy, Prezesi Stowarzyszeń , przedsiębiorcy  przedstawiciele  zaprzyjaźnionych LGD z Mazowsza oraz organizacji nami współpracującymi, Beneficjenci którzy otrzymali wsparcie oraz członkowie władz LGD i pracownicy biura. Gośćmi byli także przedstawiciele współpracujących z nami instytucji publicznych i niepublicznych z Łotwy.

- To było 10 wspaniałych lat budowania silnego partnerstwa międzysektorowego. Dzięki wdrażaniu dwóch Lokalnych Strategii Rozwoju, prawie 10 mln zł zostało zainwestowanych rękami naszych beneficjentów w rozwój i powstanie nowych firm, rozwój infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej, a także w inicjatywy dotyczące rozwoju kapitału społecznego i zachowania dziedzictwa lokalnego. Przyznany nam budżet wykorzystujemy w całości, a codzienna praca biura i władz oraz naszych beneficjentów, zaowocowała wieloma innowacyjnymi i istotnymi przedsięwzięciami służącymi rozwojowi obszaru i poprawie jakości życia - mówił przewodniczący rady LGD Pan Długołęcki Andrzej podczas swojego wystąpienia. - Podejmowane przez nas działania zaktywizowały mieszkańców, przyczyniły się do budowy kapitału społecznego oraz nadały kierunek zmian. Tych wszystkich wspaniałych inicjatyw i wydarzeń nie byłoby bez zaangażowania około 100 członków Stowarzyszenia. Dziękujemy wszystkim tym, którzy zakładali Stowarzyszenie, którzy społecznie pracowali i nadal wnoszą ogromny trud, aby nasze LGD mogło nadal się rozwijać.

Podczas konferencji z okazji jubileuszu nasze Stowarzyszenie otrzymało wyjątkowe odznaczenie Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”. Jest on wyróżnieniem za całokształt naszej działalności społecznej na rzecz Województwa Mazowieckiego, za działania, które wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. To dla nas wielki zaszczyt.

Wszystkim tak licznie przybyłym Gościom serdecznie dziękujemy za obecność i świętowanie wraz z nami tego ważnego wydarzenia.

Relacja fotograficzna z wydarzenia

133

155       156       zdj 4

 

 72263577 985537771792443 805099591094501376 n

72289756 2734031513287865 7165928804802625536 n       72381808 709031749611968 543450578559172608 n       72846163 2480715452035686 1880905374513496064 n

72576332 1719542968175978 4607830623854264320 n 

73236415 416790225691525 1135410407544979456 n    74238376 416702222380743 8494642302927503360 n 

zdj 2    zdj 3

             zdj 1

 

25.09.2019r.

Ciechanów, dnia 25.09.2019r.                                                           

 

Członkowie

Stowarzyszenia Społecznej Pomocy-

Lokalna Grupa Działania

wszyscy

 

Z pełnomocnictwa Zarządu Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zwołuję Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w sali konferencyjnej w „Słonecznym Dworku”, ul. Parkowa 1 w Chamsku, w dniu 10 października 2019 r. - początek posiedzenia o godz. 13.00. W przypadku braku quorum na godz.13.30 wyznacza się drugi termin, którego uchwały są prawomocne.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego i sekretarza.
 2. Stwierdzenie prawomocności i wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 1. Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i podjęcie uchwał.
 2. Dyskusja i wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

 

Z poważaniem

Z-ca Prezesa Zarządu

Sylwia Sańko

 

 

Uwaga: Materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, dostępne do wglądu w biurze LGD oraz na stronie internetowej www.ssslgd.pl

walne

 

23.09.2019r.

 

W dniu 15 września 2019r. w ramach międzynarodowego projektu współpracy pt.„Co Wieś to inna pieśń”, na obszarze Lokalnej Grupy Działania-Przyjazne Mazowsze oraz Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania gościliśmy naszego partnera zagranicznego Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva z siedzibą w Bonares (Hiszpania).

Uczestnikami wizyty byli: Ignacio Caraballo - Marszałek Prowincji  Huelva, Miguel Ángel Curiel Reinoso - prezes Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva oraz burmistrz gminy Hinojos, Pilar Cendrero Araújo - zastepca dyrektora Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Mayte Jiménez Díaz - manager Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Ángela Olaya Camacho - specjalista do spraw komunikacji w Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, koordynatorka projektu.   

Swoją wizytę goście rozpoczęli od spotkania w biurze LGD-PM, podczas którego Prezes Stowarzyszenia Danuta Kucińska przedstawiła prezentację na temat działalności grupy. Następnie uczestnicy wizyty udali się na Jarmark Jesienny  ,,Od pola do stołu”. Podczas konferencji zorganizowanej przez Mazowiecki  Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie O/Poświętne w Płońsku przedstawiciele z Hiszpanii zaprezentowali swój obszar, produkty lokalne i turystyczne. Zgodnie z programem uczestniczyli również w IV Płońskich Gminnych Dożynkach Diecezji Płockiej i Ziemi Płońskiej w Szerominku. Podziwiali piękne wieńce i ceremoniał dożynkowy  a na scenie złożyli podziękowania i życzenia dla rolników i wszystkich uczestników imprezy.

Ostatnim punktem programu była wizyta w Gospodarstwie Agroturystycznym Sielanka Raciąż w Pólce Raciąż. Po przywitaniu gości przez gospodarzy,  uczestnikom wizyty zaprezentowano projekty zrealizowane za pośrednictwem LGD –Przyjazne Mazowsze tj. tramwaj konny, przyroda to przygoda, spotkanie ze zdrowiem – SPA dla każdego  i inne. Podczas pobytu w Sielance zostały zorganizowane także warsztaty ceramiczne.

W dniu 16 września zagraniczni partnerzy odwiedzili Miasto i Gminę Lidzbark. Wzięli udział w spotkaniu z władzami Panem Burmistrzem Maciejem Sitarek, sekretarzem Gminy Krzysztofem Wieczorkiem oraz przedstawicielami władz SSS-LGD – Wiceprezesem Zarządu Sylwią Sańko oraz Bożeną Sękowską- pracownikiem Biura LGD. Przedstawiono prezentację na temat działalności grupy. Następnie uczestnicy wizyty udali się na nowo wyremontowany stadion lekkoatletyczny, który zrobił na gościach duże wrażenie. Ostatnim punktem programu był wspólny spacer na plażę miejską oraz promenadę nad jeziorem Lidzbarskim.

Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva to jednostka ponadgminna, utworzona przez 15 gmin w prowincji Huelva, region Andaluzja w Hiszpanii. Podmiot ten dąży do poprawy jakości życia mieszkańców swoich gmin, świadczy usługi dla około 90 000 mieszkańców (prawie 20% ogółu prowincji Huelva). Organizacja została utworzona w 1996 r. Od tego momentu prowadzi także różne projekty o charakterze turystycznym, których celem jest podniesienie świadomości wśród ludności na temat ogromnego znaczenia zasobów dziedzictwa regionu i wykorzystanie tych zasobów do zwiększenia jego aktywności turystycznej.

Projekt pt. „Co wieś to inna pieśń” współfinansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

IMG 1597

del. Hiszpańska 2 IMG 1562

 

 

23.09.2019r.

 

W dniach 9 - 12 września 2019 r. 20 osobowa grupa wyjechała do Niemiec w ramach operacji pn. „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne” realizowanej przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie oraz Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze w Płońsku na zaproszenie przedstawicieli partnerów z Niemiec . Projekt ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój obszarów wiejskich na terenie UE. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W delegacji znaleźli się samorządowcy, przedsiębiorcy, pracodawcy i przedstawiciele instytucji rynku pracy z obszaru działania partnerskich LGD. Zaplanowano bardzo bogaty program wyjazdu studyjnego.

Grupa odwiedziła m.in. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Rolnej i Energii w Magdeburgu, gdzie prelegenci przedstawili zakres działań i funkcjonowanie tej instytucji. Odbyła się też wizyta w Urzędzie Pracy a następnie prelekcja w ABS Dromling Gmgh. Spółka zajmuje się opracowywaniem i koordynacją działań na rzecz tworzenia miejsc pracy dla bezrobotnych oraz pracowników zagrożonych bezrobociem, ochroną krajobrazu i zabytków, rozwojem turystyki, ochroną środowiska i wsparciem dla nowych przedsiębiorstw.

Uczestnicy wyjazdu zwiedzili zakład ABS Dromling Gmgh produkujący wyroby drewniane oraz udaliśmy ośrodek Ewangelickiej Fundacji Neinstedt, który zamieszkuje kilkanaście osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Ostatniego dnia wyjazdu odbyła się wizyta w firmie z branży metalowej oraz Centrum Usług Socjalnych zakończone warsztatami terapii zajęciowej.

Wizyta studyjna była dla uczestników szansą na wymianę doświadczeń, podniesienie wiedzy w zakresie budowy powiązań międzyinstytucjonalnych oraz form powiązań partnerskich. Dodatkowo uczestnicy wizyty studyjnej z obszaru SSS-LGD, instytucji rynku pracy (WUP, PUP) i przedsiębiorcy otrzymali dużą dawkę wiedzy na temat form przeciwdziałania bezrobociu w UE.

69964125 2546191325445520 2625778086620168192 n

70032739 2549633618434624 7307401613033865216 n  70709864 2549633818434604 4793875318488170496 n

 

 

Podkategorie