03.12.2019r.

W dniu 02.12.2019r odbył się wybór oferenta do realizacji przedmiotu zapytania z dnia 22.11.2019r. dotyczącego opracowania oraz wydruku ulotek i kalendarzyków. Wybrano firmę ONSTUDIO Sp.ZO.O , która zaoferowała najniższą cenę.

 

 

22.11.2019r.

 

Zapytanie ofertowe cenowe na opracowanie oraz wydruk ulotek i kalendarzyków

 

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 1. Ulotka informacyjna:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Opracowanie projektu graficznego ulotki informacyjnej
 2. Wydruk ulotek informacyjnych w nakładzie 2000 sztuk.
 3. Dostarczenie ulotek informacyjnych do biura Lokalnej Grupy Działania ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów

Parametry ulotki:

Format : A 4, składana na 3 części

Druk : dwustronny na papierze kreda połysk 150 gram

Kolor : full color, dwustronnie

 

 1. Kalendarzyk:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Opracowanie projektu graficznego kalendarzyka listkowego
 2. Wydruk w nakładzie 6000 sztuk.
 3. Dostarczenie kalendarzyków do biura Lokalnej Grupy Działania ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów

Parametry :

 • Format kalendarzyka: 85x55 mm, zaokrąglone rogi
 • Papier: kreda 350 mat
 • Uszlachetnienie: Folia błysk
 • Druk: dwustronny w pełnym kolorze

Termin realizacji zamówienia w punkcie I i II: do 20 grudnia 2019 r. Dostawa: siedziba zamawiającego

Obowiązki wykonawcy

 1. Ulotka musi zawierać następujące treści i logotypy graficzne (aktualne na dzień realizacji zamówienia):
 2. a) zestawienie znaków graficznych ułożone w następującej kolejności od lewej strony:

- logo Unii Europejskiej

- logo Leader

- logo Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

- logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

b)Hasło promocyjne – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Inne istotne warunki :

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie materiały niezbędne do przygotowania ulotki, kalendarzyków; tekst oraz logo.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienie zapytania bez podania przyczyn.

Ostateczne projekty ulotki i kalendarzyka wymagają akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca dostarczy projekty ulotek i plakatu do Biura Lokalnej Grupy Działania ul. Śląska 1 ,

06-400 Ciechanów

Ofertę z podaniem cen brutto i netto prosimy przesłać pocztą na adres lub złożyć osobiście do dnia 27.11.2019 do godz. 15.00

 

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje na stronie internetowej www.ssslgd.pl

Niezbędne załączniki:

Do pobrania załącznik nr 1- Oferta cenowa

Zapytanie ofertowe

 

 

20.11.2019r.

W dniu 18.11.2019r. odbył się wybór oferenta do realizacji przedmiotu zapytania z dnia 20.10.2019r. dotyczącego przeprowadzenia zewnętrznej ewaluacji realizacji LSR (badanie typu on - going) Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalnej Grupy Działania za okres od dni rozpoczęcia realizacji LSR do 31.12.2019 r. zgodnie z rozdziałem XI LSR Monitoring i ewaluacja oraz załącznikiem nr 2 do LSR wybrano firmę STREFAPLUS MICHAŁ MARCINIAK, która otrzymała najwyższą ilość punktów oraz spełniła wszystkie kryteria oceny formalnej.

 

 

Podkategorie