9.05.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2018
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania informuje
o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020
w zakresie
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność przez promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Cel ogólny: 3. Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej
Cel szczegółowy: 3.1 Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców
Przedsięwzięcie: 3.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw , rozwój istniejących oraz tworzenie nowych miejsc pracy

TWORZENIE INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNYCH PRODUKTÓW ROLNYCH

I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 23.05.2018 r. do dnia 5.06.2018 r.
Wnioski wraz z załącznikami ( 2 egzemplarze) należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie, ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.
Złożone wnioski zostają potwierdzone na jego kopiach. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.


II. Formy wsparcia.
Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi (§2 ust. 1 pkt. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)
Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości do 400 000,00 zł przy czym minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż 50 000,00 zł,
1. Intensywność wsparcia wynosi nie więcej niż:
 do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, lecz nie więcej niż 400 000,00 zł
 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
 do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów, lecz nie więcej niż 400 000,00 zł
Pomoc ma charakter pomocy de minimis.


III. Zakres tematyczny operacji

CEL OGÓLNY CEL SZCZEGÓŁOWY PRZEDSIĘWZIĘCIE RODZAJ OPERACJI
3. Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej 3.1 Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców 3.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw, rozwój istniejących oraz tworzenie nowych miejsc pracy Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnych produktów rolnych

 

IV. Warunki udzielenia wsparcia
Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:
1) zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
2) są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków
– na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR. Wyboru operacji dokonuje Rada. Weryfikacja wstępna wniosku i ocena zgodności operacji z LSR i Programem dokonywana jest przez biuro LGD.
3) są zgodne z LSR 2014-2020;
4) spełniają warunki określone dla danego podmiotu w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020.

V. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
Kryteria wyboru operacji stanowią odrębny załącznik do ogłoszenia o naborze i są dostępne na stronie internetowej www.ssslgd.pl.
Uzyskanie minimum 50% punktów możliwych do uzyskania podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów.
VI. Informacja o wymaganych dokumentach
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał + kopia)oraz wersji elektronicznej (CDR), przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplan.
Wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu osobiście.


VII. Limit środków

 Rodzaj operacji Limit środków [zł] 
 Utworzone inkubatory przetwórstwa lokalnych produktów rolnych  400 000,00

VIII. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania www.ssslgd.pl, oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl.
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie Stowarzyszenia w Ciechanowie, ul. Śląska 1, w godz. 9.00 - 15.00 tel.: 23 672-13-79, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres Beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

 

Załączniki:

- Ogłoszenie o naborze nr 4/2018

- Załącznik nr 1 do naboru nr 4/2018

- Wzór wniosku o dofinasowanie

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania

- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie

- Biznesplan

- Instrukcja wypełniania biznesplanu

- Tabele pomocnicze do biznesplanu

- Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

- Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiebiorstwa

- Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

 

 

30.04.2018

Uprzejmie informuję, iż w dniu 7 maja b.r. (poniedziałek) o godzinie 11.00 w sali szkoleniowej przy ul. Śląskiej 1 w Ciechanowie odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór dwóch Członków Rady do składu komisji skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Złożenie przez Członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności oraz wyłączenie z dokonywania oceny operacji.
5. Omówienie protestów.
6. Głosowanie nad przyjęciem lub odrzuceniem protestów.
7. Podjęcie uchwał i ewentualne wydanie opinii.

Przewodniczący Rady LGD
Andrzej Długołęcki

13.04.2018

W dniu  6 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 1/2018, 2/2018 oraz3/2018. Poniżej zamieszczono listy rankingowe operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR oraz operacji wybranych i niewybranych.

Nabór 1/2018 Uruchomienie działalności gospodarczej w branży turystycznej

Lista rankingowa wniosków
Lista wniosków wybranych

Nabór 2/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej:

Lista rankingowa wniosków
Lista wniosków wybranych

Nabór 3/2018 Utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach:


Lista rankingowa wniosków
Lista wniosków wybranych

 

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 18 marca 2015, poz. 378) istnieje możliwość złożenia protestu w formie pisemnej od wyniku oceny. Protest wnosi się w przypadku nie uzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, negatywnej oceny zgodności z LSR oraz gdy operacja nie mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu. Protest należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach wyboru do zarządu województwa za pośrednictwem Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania.

Do pobrania: Formularz protestu

Protokół z posiedzenia Rady LGD - tutaj

 

27.03.2018

VI Wystawa Wielkanocna

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania cyklicznie organizuje na terenie jednej ze swoich gmin członkowskich Wystawę Wielkanocną, której celem jest kultywowanie i podtrzymanie lokalnych tradycji związanych z tym Świętem. Uczestnikami wystawy są osoby fizyczne, instytucje, organizacje pozarządowe, wiejskie organizacje społeczne, dzieci a także grupy twórcze z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Miejscem kolejnej wystawy dniu 23.03.2018 r. była Hala Sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej gm. Kuczbork – Osada. Tradycyjnie podczas imprezy nie zabrakło i naszego stoiska gdzie zainteresowni, w tym miejscowa młodzież szkolna, mogli uzyskać uzyskać informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Krajowego Funduszu Szkoleniowego a także usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia. Rozdawano też drobne gadżety promujące programy unijne i Lokalną Strtegię Rozwoju. Współorganizatorami imprezy byli Starosta Żuromiński Pan Jerzy Rzymowski oraz Wójt Gminy Kuczbork – Osada Pan Jacek Grzybicki. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego Pani Renata Drążewska, Dyrektor Filii WUP w Ciechanowie, Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy w Mławie, Ciechanowie, Płońsku i Żurominie oraz burmistrzowie i wójtowie z subregionu ciechanowskiego. Wystawa połączona była z trzema konkursami: dla dorosłych na najsmaczniejszą potrawę lub najładniejszą palmę wielkanocną oraz dla dzieci do lat 15 na najpiękniejszą pisankę. Na stoiskach wystawców pełno było ozdób świątecznych, szydełkowanych baranków, pisanek wykonanych różnymi technikami oraz tradycyjnych potraw wielkanocnych. Z dziennikarskiego obowiązku podajemy werdykt komisji, który przedstawiał się następująco.

W konkursie dla dorosłych za najsmaczniejsze potrawy świąteczne uznano:
1. Klub Seniora w Ościsłowie
2. Koło Gospodyń Wiejskich Brudniczanki
3. Klub Seniora w Kuczborku


Najładniejsze palmy wielkanocne przygotowali:
1. Klub Seniora w Zielonej
2. Maria Lech
3. Klub Seniora w Gościszce


Natomiast w konkursie dla dzieci za najpiękniejsze pisanki uznano ozdoby przygotowane przez:
1. Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym – sekcja Dzieci
2. Natalię Osowską ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lidzbarku
3. Placówka Wsparcia Dziennego PROMYK oraz Szkoła Podstawowa w Ościsłowie


Laureaci otrzymali nagrody główne przygotowane przez biuro LGD oraz specjalne ufundowane przez Starostę Żuromińskiego, Wójta Gminy Kuczbork - Osada i Przewodniczącego Rady LGD. Każdy z wystawców otrzymał pamiątkowy dyplom a na ręce współorganizatorów Prezes Zarządu i Przewodniczący Rady LGD złożyli pisemne podziękowania za Patronat Honorowy i pomoc w przygotowaniu Wystawy. Impreza odbyła się w miłej i świątecznej atmosferze a uatrakcyjniły ją występy zespołów ludowych i dziecięcych.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

22.03.2018

 

W dniu 6.04.2018 r. od godz 9.00 w siedzibie biura SSS LGD, ul. Śląska 1 w Ciechanowie Przewodniczący Rady zwołuje Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społeczej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania, podczas którego zostanie dokonana ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków w ramach naborów nr 1/2018; 2/2018 oraz 3/2018.

Przewodniczący Rady

Andrzej Długołęcki