Ciechanów, dnia 25.05.2022r.                                                           

 

Członkowie

Stowarzyszenia Społecznej Pomocy-

Lokalna Grupa Działania

wszyscy

Z pełnomocnictwa Zarządu Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zwołuję Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Lubowidzu, ul. Zielona 10, w dniu 21 czerwca 2022 r. - początek posiedzenia o godz. 11.00. W przypadku braku quorum na godz.11.30 wyznacza się drugi termin, którego uchwały są prawomocne.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego i sekretarza.
 2. Stwierdzenie prawomocności i wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działaności Stowarzyszenia za rok 2021.
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2021.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu za rok 2021.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenie Zarządowi absolutorium.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej na cele statutowe.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zakoczenie obrad Walnego zebrania.

 

Z poważaniem

Z-ca Prezesa Zarządu

Sylwia Sańko

Uwaga: Materiały i dokumenty związane z porzadkiem posiedzenia, dostępne do wglądu w biurze LGD oraz na stronie internetowej www.ssslgd.pl

 Walne obraz 2 page 0001 1

 

29.04.2022

Przedmiotem konsultacji jest partycypacyjne opracowanie dokumentu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 w ramach PROW, przy udziale mieszkańców obszaru i przy wsparciu zespołu SSS- LGD ekspertów oraz lokalnych liderów. 

Konsultacje będą obejmowały następujący zakres tematyczny: 

I. Identyfikacja mocnych i słabych stron oraz zagrożeń i szans zewnętrznych (analiza SWOT)

II. Analiza problemów, potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru SSS - LGD

III. Określenie celów i przedsięwzięć/działań do realizacji na etapie wdrażania strategii oraz rezultatów jej wdrożenia

Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru, partnerstwa w realizacji LSR. Przewiduje się większą niż dotychczas specjalizację i ukierunkowanie na osiągnięcie tylko najistotniejszych celów LSR.

Po zakończeniu konsultacji społecznych w gminach zostanie sporządzony raport z konsultacji, w którym zaprezentujemy analizę wniosków z konsultacji. Raport zostanie zaprezentowany podczas otwartej debaty we wrześniu/październiku, podczas której zostaną wypracowane kierunki i cele oraz przedsięwzięcia nowej strategii.

Adresaci  konsultacji to członkowie społeczności lokalnych, w tym przedsiębiorcy, rolnicy, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, lokalni liderzy. W ramach konsultacji otwieramy się na pomysły i potrzeby mieszkańców. Mamy przekonanie, że spotkania, bezpośrednia  rozmowa z ludźmi wniesie adekwatne propozycje na rozwiązywanie problemów, wykorzystanie lokalnych potencjałów. Będzie to także okazja do wymiany poglądów,  budowania więzi społecznych  i  umiejętności komunikacyjnych. Analiza uwzględni także grupy defaworyzowane i zagrożone wykluczeniem społecznym.

Do udziału w konsultacjach, które będą trwały od maja do września 2022r., zapraszamy mieszkańców za pośrednictwem naszej strony internetowej, stron internetowych gmin, powiatu, tablic informacyjnych oraz profili społecznościowych. Materiał z prowadzonych konsultacji oraz raport z ich podsumowania będzie zamieszczany na naszej stronie internetowej w zakładce Przygotowanie LSR na lata 2021-2027

 

 

Wszystkich mieszkańców zapraszamy na spotkania według harmonogramu

 

Nazwa Gminy

Data

Godzina

Miejsce Spotkania

1

Glinojeck

09.05.2022

10.00

Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

2

Strzegowo

09.05.2022

13.00

Urząd gminy w Strzegowie

3

Wiśniewo

10.05.2022

10.00

Urząd Gminy w Wiśniewie

4

Szreńsk

10.05.2022

13.00

Urząd Gminy w Szreńsku

5

Lipowiec- Kościelny

11.05.2022

10.00

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym

6

Kuczbork- Osada

11.05.2022

13.00

Urząd Gminy w Kuczborku- Osadzie

7

Żuromin

12.05.2022

10.00

Urząd Gminy i Miasta w Żurominie

8

Lubowidz

12.05.2022

13.00

Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu

9

Bieżuń

13.05.2022

10.00

Urząd Miasta i Gminy w Bieżuniu

10

Lutocin

13.05.2022

13.00

Urząd Gminy w Lutocinie

11

Radzanów

16.05.2022

10.00

Urząd Gminy w Radzanowie

12

Siemiątkowo

16.05.2022

13.00

Urząd Gminy w Siemiątkowie

 

 

 

 

22.04.2022

 W dniu 21.04.2022 r. odbyło się 1- dniowe Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania dotyczące poprawek do naboru nr  2/2022 oraz 3/2022, Poniżej zamieszczono listy operacj wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady LGD.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.04.2022

 

PPlakatSPOTKANIA GMINY maj 2022 2 3 page 0001

 

 

 

 

 

13.04.2022

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy- Lokalna Grupa Działania

Uprzejmie informuję, iż w dniu 21 kwietnia   b.r. (czwartek) od godziny 10:00, w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Śląskiej 1 w Ciechanowie odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wybór dwóch Członków Rady do składu komisji skrutacyjnej.
 3. Wybór Komisji ds. prawidłowości oceny operacji w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju".
 4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 5. Złożenie przez Członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności oraz wyłączenie z dokonywania oceny operacji.
 6. Wprowadzenie zmian w dokumentach dotyczących wniosków złożonych w naborach 2/2022oraz 3/2022
 7. Podjęcie Uchwał
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia   

  Przewodniczący Rady

  Andrzej Długołęcki

 

 

 

Podkategorie