17.10.2017r.

Uprzejmie informujemy iż, w związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

 

Szczegółowe informacje znajdziemy na stronie: http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/12787-prow-nowe-wzory-dokumentow-poddzialanie-19.html

25.09.2017r.

„Wspólne działania na rzecz aktywizacji zawodowej oraz rozwoju przedsiębiorczości jako przykład dobrych praktyk w zakresie upowszechniania idei partnerstwa w subregionie ciechanowskim”- takie przesłanie przyświecało konferencji z partnerstwa lokalnego zorganizowanej przez Filię Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ciechanowie w Ciborzu w dniach 7- 8 września 2017 r. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele instytucji rynku pracy, w tym publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych, w tym reprezentujących Lokalne Grupy Działania, Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, samorządu terytorialnego i pracodawców. Nasze LGD reprezentowali Prezes Zarządu Jarosław Stefański i Skarbnik Sławomir Wiśniewski. Jednym z prelegentów w pierwszym dniu był Prezes Stowarzyszenia, który przedstawił założenia projektu współpracy ponadnarodowej „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne”, który będziemy realizować w partnerstwie z LGD „Przyjazne Mazowsze” oraz LGD niemieckim z Oebisfelde. Natomiast Burmistrz Miasta i Gminy Lidzbark Maciej Sitarek omówił długoletnie doświadczenia partnerskie samorządów lokalnych Polski i Niemiec. Wreszcie Dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Główczyński przedstawił efekty dwudziestu lat współpracy polsko-niemieckiej w zakresie wymiany młodzieży, w szczególności pod kątem ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego obu krajów.

Drugi dzień konferencji to wizyta studyjna jej uczestników w Garncarskiej Wiosce. Przedsiębiorstwo społeczne pod tą nazwą powstało w roku 2007 w Kamionce, małej wsi koło Nidzicy, dzięki inicjatywie i współpracy lokalnych organizacji pozarządowych, samorządowych, przedsiębiorców i Powiatowego Urzędu Pracy. Garncarska Wioska to nie tylko przedsiębiorstwo, które zatrudnia osoby
 długotrwale bezrobotne, ale też centrum szkoleniowo - konferencyjne i centrum kultury. Wrażenie robi także zorganizowany na obszarze 5 ha ogród botaniczny, gdzie można podziwiać unikalne okazy flory oraz oparte na tradycjach wsi polskiej naturalne sposoby wykorzystania ziołolecznictwa i pszczelarstwa do dbałości o zdrowie.

Wizyta uczestników konferencji w wiosce nie była przypadkowa. Filia WUP w Ciechanowie ma zaplanowaną na początku grudnia br. konferencję z udziałem, między innymi, instytucji rynku pracy i opieki społecznej na temat aktywizacji zawodowej osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Połączona z Wystawą Bożonarodzeniową, organizowaną przez nasze LGD, będzie kolejnym cyklicznym wydarzeniem partnerskim, na którym stare zawody naszych dziadków i ludowe tradycje lokalne będą inspiracją do samozatrudnienia bezrobotnych i innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w subregionie ciechanowskim.

 

DSC 6994

DSC 7000

DSC 7004

DSC 7057

DSC 7080

DSC 7101

DSC 7122

 

16.08.2017

 

 wizyta studyjna logo i slogan kopia

 

 

Wizyta studyjna do Niemiec odbyła się w dniach od 30 lipca do 3 sierpnia 2017 roku a jej uczestnikami byli przedstawiciele 6 mazowieckich lokalnych grup działania: LGD Kurpsie Razem, LGD Równiny Wołomińskiej, LGD Bądźmy Razem, LGD Między Wisłą a Kampinosem, LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej i LGD Przyjazne Mazowsze – organizator wyjazdu. Odwiedziliśmy 5 lokalnych grup działania w Bawarii (LAG Spessart), Nadrenii Palatynat (LAG Simmern/Hunsrück, LAG Westerwald) i Hesji (LAG Mittleres Fuldatal, LAG Diemelsee Nordwaldeck). Witali nas przedstawiciele władz lokalnych i lokalnych grup działania, lokalni i regionalni koordynatorzy, prezentowali swoje najlepsze, zrealizowane w ramach Leadera projekty, omawiali zasady wdrażania lokalnych strategii rozwoju oraz zarządzania rozwojem lokalnym. Obejrzeliśmy wiele ciekawych inicjatyw takich jak m.in. sztandarowy projekt LAG Spessart „Wald erFahren”- doświadczanie lasu, realizowany wspólnie z gminą partnerską, polegający na budowie infrastruktury pomocniczej dla ścieżek rowerowych, głównie stacji ładowania rowerów elektrycznych. Uczestnicy wizyty zwrócili szczególną uwagę na Most linowy Geierlay, najdłuższy w Niemczech (360 m), 100 m nad ziemią, w centrum gór Hansrück. Most stanowi turystyczną atrakcję w gminie i w całym regionie. Projekt kosztował 1.2 miliony euro. Sąsiednie gminy włożyły w tę inwestycję 100 000 euro. Uczestnicy bez trudu przeszli w sumie 5 km by „pokonać” wiszący nad przepaścią most. Jak podkreślił burmistrz tej gminy przyszłość budują mieszkańcy, wieś to nie przekleństwo. Ważne są idee by przełamać niemoc i determinacja ludzi a most jest tego przykładem. Trzech mieszkańców dopięło swego i początkowo nierealny pomysł po kilku latach, dzięki współpracy z sąsiednimi gminami, został urzeczywistniony. Odwiedziliśmy także Przemysłowy Park przeżyć „Stöffel” dla dzieci i dorosłych w Enspel (LGD Westerwald), centrum warsztatów dla młodzieży trudnej w Felsberg, która nie ukończyła szkoły i nie ma żadnych kwalifikacji by podjąć pracę (LGD Fuldatal). Przy tej okazji odbyła się także dyskusja dotycząca ewentualnego projektu współpracy z lokalnymi grupami działania z Polski. Zwiedziliśmy warsztat krawiecki projektantki, który produkuje ekskluzywną odzież. Dzięki wsparciu Lidera utworzono tu 4 miejsca pracy, o 2 więcej niż przewidywał projekt. Obejrzeliśmy także stodołę kultury i wysłuchaliśmy informacji na temat sposobów jej wykorzystania dla lokalnej społeczności (LGD Diemelsee). Na szczególną uwagę, jak podkreślają uczestnicy w ankietach ewaluacyjnych, obok wiszącego mostu zasługuje inicjatywa w miejscowości Willingen – projekt Fantastic Rooms - pomieszczenie Fantazji i Kompleks minigolfa. Fluorescencyjne malarstwo 3D międzynarodowych artystów zabiera w podróż do 3 tematycznych światów z 18 torami. Miejsce stało się cenną atrakcją w regionie. Rzeczywiście zrobiło wrażenie na uczestnikach nie tylko świecącymi i barwnymi pomieszczeniami ale także wielością możliwości gry w golfa w tym samym miejscu. Odwiedziliśmy także gospodarstwo rodzinne Clausa (rolnika i technika) i Simony (weterynarza) Faβ, którzy w celu uzyskania dodatkowych dochodów wybudowali dwa domy wczasowe i dom/stodołę zabaw dla gości. Na zakończenie odbyło się spotkanie z przedstawicielami gminy, którzy zaprezentowali nam wiejską knajpę, utworzoną w ramach programu Leader. Dorftreff „Schule“ w Lichtenfels - stara szkoła, która była kilka lat zamknięta ze wzgledu na brak dzieci i zmianę przepisów dotyczących edukacji to kolejny obiekt „ożywiony” dzięki Liderowi. Ostatniego dnia, po śniadaniu „uczestnicy wysłuchali wykładu menadżera regionu Diemelsee -Nordwaldeck na temat Leadera w Hesji a także budowy sieci w regionie oraz w całych Niemczech. Odbyła się także dyskusja dotycząca wymiany doświadczeń oraz możliwej współpracy w przyszłości.

Z wypowiedzi uczestników (ankiety ewaluacyjne): „Utwierdziłam się w przekonaniu jak ważne jest sformalizowanie sieci LGD-ów na Mazowszu. Stworzenie silnej organizacji lokalnych grup działania pozwoli na pozyskiwanie dodatkowych środków, utworzenie przedstawicielstwa będzie pozytywnie wpływało na budowanie wiarygodnego wizerunku środowiska LGD na Mazowszu. Przykłady niemieckie pokazują, że jest to bardzo ważne i potrzebne aby zadbać o interesy środowiska mazowieckich lokalnych grup działania.”

Organizatorem wizyty było LGD – Przyjazne Mazowsze i Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego.

Prezentacja z wizyty studyjnej - tutaj

1.08.2017r.

W dniu  31.lipca br. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 5/2017, 6/2017, 7/2017 oraz 8/2017. Poniżej zamieszczono listy rankingowe operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR oraz operacji wybranych i niewybranych.

Nabór 5/2017 Tworzenie inkubatorów przetwórstwa spożywczego na obszarze LGD

W ramach konkursu 5/2017r. z zakresu tworzenia inkubatorów przetwórstwa spożywczego na obszarze LGD wpłyneło 0 wniosków

Nabór 6/2017 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

Lista rankingowa wniosków
Lista wniosków wybranych

Nabór 7/2017 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych:


Lista rankingowa wniosków
Lista wniosków wybranych

Nabór 8/2017 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej:


Lista rankingowa wniosków
Lista wniosków wybranych

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 18 marca 2015, poz. 378) istnieje możliwość złożenia protestu w formie pisemnej od wyniku oceny. Protest wnosi się w przypadku nie uzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, negatywnej oceny zgodności z LSR oraz gdy operacja nie mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu. Protest należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach wyboru do zarządu województwa za pośrednictwem Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania.

Do pobrania: Formularz protestu

Protokół z posiedzenia Rady LGD