15.02.2023r.

201585Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania informuje, że w drugiej połowie marca br. uruchomiony zostanie dodatkowy nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

O środki ubiegać się mogą osoby fizyczne, pełnoletnie, mające miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR:

- nie podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba, że podejmują działalność gospodarczą sklasyfikow   aną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów, i

- którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów oraz

- w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywały działalności gospodarczej - w szczególności nie były wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Pomoc jest przyznawana w formie premii dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w wysokości 60 tys. zł.

Dokumentacja konkursowa zamieszczona będzie na stronie internetowej SSS-LGD minimum dwa tygodnie przez datą rozpoczęcia naboru wniosków.

 

 

10.02.2023r.

Początek Nowego Roku jest czasem podsumowań roku 2022. Z tego powodu Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zaprasza członków zarządu, rady i komisji rewizyjnej oraz członków stowarzyszenia na warsztat refleksyjny. Warsztat odbędzie się w środę 15 lutego 2023 r. w godz. 10.00-13.00.

Spotkanie odbędzie się w formie online za pośrednictwem platformy ZOOM. Poniżej link do spotkania.

https://us06web.zoom.us/j/83960350142?pwd=RmRxSzJJdW9yUXIwdEJTWXpvTHBNZz09

Podczas warsztatu będziemy chcieli porozmawiać z Państwem na następujące tematy:

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Państwa głosy posłużą do oceny obecnej sytuacji naszego LGD oraz do wypracowania wniosków co do konieczności przeprowadzenia zmian. W trakcie warsztatów zostanie także Państwu przedstawione podsumowanie działań stowarzyszenia w 2022 r. Zaznaczamy także, że niezwykle miło będzie się spotkać z Państwem w Nowym Roku. Gwarantujemy miłą atmosferę i merytoryczną rozmowę. Zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z wynikami ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania. Raport opracowany został zgodnie z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedstawione w nim rekomendacje zostaną uwzględnione przy opracowaniu kolejnej strategii na lata 2023 – 2027.

Raport z ewaluacji LSR do pobrania

Podkategorie