04.11.2019

ogłoszenie

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

04.11.2019r.

SPOTKANIE1

25.10.2019r.

W dniu 22 października 2019 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania, wzięli udział w konferencji pt.:,,Rozwój przedsiębiorczości oraz inwestycja w zasoby ludzkie w ramach środków publicznych”, która odbyła się w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku. Organizatorem spotkania był Wojewódzki Urząd Pracy w Ciechanowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku. Na stoisku informacyjno-promocyjnym SSS-LGD pracownicy informowali o możliwości uzyskania wsparcia. Przewodniczący Rady SSS-LGD pan Andrzej Dlugołęcki przedstawił prezentację nt."Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego w ramach PROW"

 

74320477 1127327700811052 5684270159762554880 n

73537275 1082399275297667 5942375691134697472 n  73242536 2468837536687302 8954145344799637504 n

   73063395 606877849847176 507141376010354688 n    73191308 2554328914660315 3947111911807516672 n

 

 

 

21.10.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 20.10.2019

W PRZEDMIOCIE USŁUGI – zewnętrznej ewaluacji realizacji LSR (badanie typu on - going) STOWARZYSZENIA SPOŁECZNEJ SAMOPOMOCY - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: przeprowadzenie zewnętrznej ewaluacji realizacji LSR (badanie typu on - going) Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania na lata 2014-2020 za okres od dni rozpoczęcia realizacji LSR do 31.12.2019 r. zgodnie z rozdziałem XI LSR Monitoring i ewaluacja oraz załącznikiem nr 2 do LSR.

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Ciechanowie             ul. Śląska 1, 06-4000 Ciechanów, NIP 556-138-42-18, REGON 130187029,

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji realizacji LSR na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania za okres 2016/2019 zgodnie z rozdziałem XI LSR Monitoring i ewaluacja oraz Załącznikiem nr 2 do LSR. Zadanie zostanie wykonane w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz Wytycznej 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW. Zakres przedmiotowy monitoringu i ewaluacji w formie badania w szerokim zakresie realizacji wskaźników i prawidłowym określeniu celów LSR  

 1. Opis Oferty

Oferta powinna być czytelna, złożona w języku polskim, podpisana.

Oferta musi zawierać:

 • Pełną nazwę oferenta,
 • Adres siedziby/zamieszkania oferenta, numer telefonu oraz NIP,
 • Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • Cenę oferty netto i brutto,
 • Termin ważności oferty,
 • Datę sporządzenia
 • Pieczątkę firmową
 1. Warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca w ofercie powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 1.  Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w biurze Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów lub pocztą tradycyjną na ww. adres biura
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia
15 listopada 2019 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie – 236721382

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej www.ssslgd.pl

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.

 1. Ocena Ofert

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium: cena netto - waga 75% - maks. 75 pkt.

2 kryterium: termin dostawy – waga 25% - maks 25 pkt.

łącznie: 100 punktów maksymalnie

 1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

 

Kryterium 1: Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością

 

P1=(Cn/Cr) x 75

gdzie:

P1- liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie

Cn- najniższa cena netto zaoferowana

Cr- cena netto rozpatrywanej oferty

75 – waga kryterium

Kryterium 2:- Termin dostawy.

Jeśli wykonawca zaproponuje krótszy, niż wymagany przez Zamawiającego (31.12.2019 r.) termin realizacji zamówienia jego oferta otrzyma dodatkowo maksymalnie 25 punktów, po pięć punktów za każdy dzień roboczy skracający termin dostawy określony przez Zamawiającego, czyli minimalny termin realizacji zamówienia, za który Wykonawca może uzyskać maksymalną liczbę punktów to 17.12.2019 r. Maksymalny ilość punktów w kryterium „Termin dostawy” wynosi 25 pkt.

 1. Warunki wykluczenia

Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym
z nim osobowo lub kapitałowo Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawca, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
  to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 6. Termin realizacji zamówienia

31.12. 2019 r.

     9. Warunki płatności

 Operacja będzie finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i środków krajowych w ramach Poddziałania 19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa regulująca szczegółowe warunki realizacji usługi. Zapłata wynagrodzenia za usługę zostanie dokonana na podstawie wystawionej faktury/rachunku przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku w terminie 14 dni od momentu wystawienia ww. dokumentu.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe i wzór ofertyzór oferty

 

 

Do niniejszego zapytania nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 18.11.2019 r.