17.05.2023r.

17845 NRA0L7 800x491Na każdym z kluczowych etapów pracy nad LSR funkcjonował Zespół ds. opracowania LSR na lata 2023-2027, w skład którego powołanych zostało 12 członków Stowarzyszenia, w tym członkowie Zarządu, Rady, Dyrektorzy PUP i pracownicy Biura LGD.

Podczas I posiedzenia Zespołu ds. LSR w dniu 10.06.2022r. poddano pod dyskusję propozycje zapisów dotyczących diagnozy i analizy SWOT. Za główne problemy społeczne uznano trudną sytuację na lokalnym rynku pracy i pauperyzację mieszkańców obszaru LGD. Zwrócono również uwagę na braki w infrastrukturze turystycznej. Wnioski z posiedzenia posłużyły do uzupełnienia analizy SWOT. Kształt diagnozy i analizy SWOT był poddany konsultacjom społecznym w 12 gminach członkowskich.

Propozycje celów RLKS były przedmiotem dyskusji podczas II posiedzenia Zespołu ds. LSR w dniu 10.08.2022r. W wyniku dyskusji Zespół przedstawił propozycje trybu i zasad dla dalszych konsultacji ze społecznością lokalną, w tym diagnozowania potrzeb i oczekiwań oraz formułowania celów LSR.

Podczas III posiedzenia Zespołu ds. LSR w dniu 14.10.2022r. (w sprawie celów LSR i kryteriów lokalnych) po dyskusji zaproponowano doprecyzowanie zakresu przedsięwzięć odnoszących się do infrastruktury turystycznej rozszerzając planowany zakres działań możliwych do finansowania.

Podczas IV posiedzenia Zespołu ds. LSR w dniu 24.11.2022r. opracowano matrycę logiczną wskaźników LSR oraz uszczegółowiono powiązania problemów z planowanymi działaniami w ramach Strategii. Na podstawie wniosków z posiedzenia wprowadzono zasadę premiowania w kryteriach wyboru operacji tych, które w największym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia celów i wskaźników zapisanych w LSR. Dopracowano także pojęcie innowacyjności w nowym dokumencie programowym.

V posiedzenie zespołu ds. LSR w dniu 15.05.2023r. poświęcone było wypracowaniu ostatecznej wersji wskaźników i identyfikacji grup docelowych LSR.

05.05.2023r.

walne 2023
Członkowie
Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy –
Lokalna Grupa Działania
- wszyscy -

        Z pełnomocnictwa Zarządu Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zwołuję Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wybowrcze Członków, które odbędzie się 19.05.2023r. w Świetlicy Wiejskiej w Siemiątkowie, ul. Reymonta 1. Początek posiedzenia planowany jest na godzinę 10:30. W przypadku braku quorum na godzinę 11:00 wyznacza się drugi termin, którego uchwały są prawomocne.

 


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego i sekretarza.
2. Stwierdzenie prawomocności i wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2022.
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2022.
6. Sprawozdanie Rady LGD za rok 2022.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu za rok 2022.
8. Udzielenie Zarządowi absolutorium.
9. Sprawozdanie Zarządu za lata 2018-2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej na cele statutowe.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia LSR na lata 2023-2027.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SSS-LGD.
13. Wybory Zarządu i podjęcie uchwały w tym zakresie.
14. Wybory Rady i podjęcie uchwały w tym zakresie.
15. Wybory Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały w tym zakresie.
16. Dyskusja i wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

 

Z poważaniem
w imieniu Zarządu
Sylwia Sańko

 

Uwaga: Materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia dostępne są do wglądu w biurze LGD oraz na stronie internetowej www.ssslgd.pl

28.04.2023r.

W dniu 26 kwietnia 2023r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2023. Poniżej zamieszczono listę operacji wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

Lista operacji wybranych

Protokół z posiedzenia Rady SSS-LGD Ciechanów 26.04.2023r.

18.04.2023r.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 26 kwietnia b.r. (środa) od godziny 10:00, w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Śląskiej 1 w Ciechanowie odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór dwóch Członków Rady do składu komisji skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji ds. prawidłowości oceny operacji w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju".
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Złożenie przez Członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności oraz wyłączenie z dokonywania oceny operacji.
6. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej, zgodności operacji z LSR oraz zgodności z Programem wniosków złożonych w naborze nr 1/2023.
7. Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków złożonych w naborze nr 1/2023.
8. Podjęcie Uchwał.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Długołęcki

 

30.03.2023r.

W tym roku Wystawa Wielkanocna odbyła się 24 marca 2023r. w Zespole Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej. Wystawa, w której udział wzięło 28 wystawców połączona była z dwoma konkursami: dla dzieci oraz dorosłych na najpiękniejsze ozdoby świąteczne. Na stoiskach znalazły się dekoracje świąteczne oraz tradycyjne potrawy wielkanocne i wyroby lokalne, a na scenie występowały kluby seniora oraz koła gospodyń wiejskich. Prace konkursowe ocenione zostały przez komisję, w skład której wchodziły: pani Monika Kotłowska – Skarbnik Powiatu Żuromińskiego – Przewodnicząca, pani Halina Pasikowska – Pikus - Kierownik Oddziału Zamiejscowego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz pani Małgorzata Piechna – przedstawicielka Ciechanowskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Werdykt jury przedstawiał się następująco:

konkurs dla dzieci:

I miejsce – Zofia Stolarska z Kuczborka
II miejsce – Lena Sowińska ze Szreńska
III miejsce – Patrycja Grocka z Lipowca Kościelnego

konkurs dla dorosłych:

I miejsce –Klub Seniora Zielenianki z Zielonej, gm. Kuczbork
II miejsce –Klub Seniora „Kwiat Jesieni” ze Szreńska
III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich „Glinkowianie” Zgliczyn Glinki, gm. Radzanów

Nagroda Starosty Żuromińskiego za najładniejsze stoisko wystawiennicze:

Koło Gospodyń Wiejskich „Słodkie Babeczki” z Chamska, gm. Żuromin

Impreza odbyła się w miłej i świątecznej atmosferze, a uatrakcyjniły ją występy klubów seniora i kół gospodyń wiejskich. Wystawcy oraz goście dopisali, za co bardzo dziękujemy, zapraszając do aktywnego udziału w kolejnych podejmowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach.

   image4 1           image3

   image1           image2  

   image5           image8

                      

image6

Podkategorie