24.07.2023r.

Niezmiernie miło nam poinformować, że 21 lipca 2023 r. podpisana została umowa o przyznaniu pomocy na realizację projektu współpracy „Kreatywni liderzy w działaniu”” o akronimie KLWD. Projekt ten realizowany będzie we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Północne Mazowsze”.

Celem projektu jest upowszechnianie i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój produktów lokalnych na obszarze partnerskich LGD, poprzez działania edukacyjne, integracyjne i promocyjne w trakcie trwania projektu.

Okres trwania projektu: sierpień 2023r. – czerwiec 2024r.

Zakres realizowanej operacji obejmie po stronie SSS-LGD: warsztaty m.in. rękodzielnicze, serowarskie, wędliniarskie; wizytę studyjną; targi produktu lokalnego; konkurs kulinarny dla dzieci/młodzieży oraz spływy kajakowe.

Już teraz zapraszamy chętnych do udziału w projekcie!

 

21.06.2023r.

DSC 1043W dniu 17 czerwca br. odbył się Rajd Historyczny „Ku Pamięci Oddziału Puszczyka”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gminę Lipowiec Kościelny oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym w 70-tą rocznicę tragicznej śmierci partyzantów w Niedziałkach. 

W Rajdzie wzięło udział ok. 170 osób, wśród których byli m.in. mieszkańcy gminy Lipowiec Kościelny, Działdowa, Żuromina, Mławy czy Kuczborka. Rajd rozpoczął się o godz. 11:00 i ruszył spod SP w Turzy Małej. Trasa Rajdu przebiegała przez miejsca związane z Oddziałem Puszczyka Turza M. – Krępa – Kęczewo – Niedziałki - Lipowiec Kościelny. W Niedziałkach p. Jarosław Goschorski - Wójt Gminy Lipowiec Kościelny przybliżył uczestnikom historię wydarzeń, które miały tu miejsce 5 lipca 1953r., po czym oddano hołd bohaterom walczącym o wolność naszego kraju, złożono kwiaty i zapalono znicze.

Na mecie Rajdu odbył się piknik historyczny. Poczęstunek dla uczestników przygotowały koła gospodyń wiejskich z terenu Gminy Lipowiec Kościelny. W trakcie imprezy uczestnicy wysłuchali Koncertu Piosenek Patriotycznych w wykonaniu chóru ze Strzegowa, mogli skorzystać ze strzelnicy z II wojny światowej oraz strzelnicy średniowiecznej. Ciekawym punktem programu był pokaz jady konnej w umundurowaniu od średniowiecza do II wojny światowej, pokaz musztry, dżygitówki, tresury konnej oraz walki na lance i szable. Na zakończenie tego wydarzenia odbyła się loteria fantowa wśród osób biorących udział w Rajdzie. Główną wygraną był rower.

 Fotoram.io

13.06.2023r.

uwagaW związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego stanowiącego, że z dniem 1 lipca 2023 r. odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informujemy, że

po wejściu w życie ww. rozporządzenia tj. od 1 lipca 2023 r. nie będzie możliwe skorzystanie z uprawnienia określonego w umowach zawartych w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER  dotyczących operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz z uprawnienia określonego w umowach dotyczących realizacji operacji z zakresów innych niż podejmowanie działalności gospodarczej wskazujących, że: w przypadku, gdy w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Beneficjent nie spełnia warunków wypłaty pomocy lub nie realizuje innych zobowiązań związanych  z przyznaną pomocą, Beneficjent może spełnić te warunki lub zrealizować te zobowiązania w terminie późniejszym uzgodnionym z Zarządem Województwa, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r. Uzgodnienie tego terminu odbywa się w oparciu o uzasadniony wniosek Beneficjenta wskazujący okoliczności wpływające na brak możliwości spełnienia warunków wypłaty pomocy lub realizację innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą.

 

07.06.2023r.

Mamy przyjemność pinformować, że w dniu 6 czerwca br. złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wniosek
o wybór Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania na lata 2023-2027.
 
Dziękujemy mieszkańcom naszych gmin za udział w spotkaniach, konsultacjach oraz w procesie tworzenia LSR. 
 

31.05.2023r.

IMG 6186W dniu 19 maja br. w Świetlicy Wiejskiej w Siemiątkowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania. W zebraniu uczestniczyło 46 członków. Zebranie otworzył pan pan Piotr Kostrzewski – Wójt Gminy Siemiątkowo, który na przewodniczącego Zebrania zaproponował pana Andrzeja Długołęckiego. WZC jednogłośnie poparło tę kandydaturę.

Następnie Sławomir Wiśniewski – Skarbnik Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za 2022 rok. Sprawozdanie finansowe omówiła pani Grażyna Wróblewska - Główna Księgowa, a pani Zofia Leszczyńska – Członek Rady Stowarzyszenia zaprezentowała sprawozdanie Rady za 2022 rok. Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Ewa Marciszek odczytała sprawozdanie z kontroli Zarządu oraz postawiła wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2022 w tym zakresie. W następnym punkcie pan Sławomir Wiśniewski przedstawił sprawozdanie z działalności upływającej kadnecji. Przekazał Zebranym informację podsumowującą najistotniejsze sprawy związane z praca Zarządu i Stowarzyszenia.

Przewodniczący Walnego Zebrania przedstawił zgromadzonym główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Podstawą do opracowania LSR były szerokie konsultacje społeczne, w których udział wzięły podmioty publiczne, społeczne i gospodarcze. W trakcie konsultacji zostały zidentyfikowane potrzeby lokalnych środowisk, a także uwarunkowania przestrzenne, geograficzne oraz przyrodnicze, które wytyczyły kierunki rozwoju obszaru objętego LSR.

Następnie Przewodniczący poinformował zebranych, iż w związku z zapisami wytycznych dot. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 konieczne są zmiany Statutu Stowarzyszenia.

W związku z końcem kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej na wniosek Przewodniczącego Walne Zebranie Członków przystąpiło do wyboru nowych składów tych organów.

Na członków Zarządu zaproponowano: Andrzeja Długołęckiego, Sylwię Sańko, Jerzego Omiecińskiego, Sławomira Wiśniewskiego, Witolda Żerańskiego, Zofię Leszczyńską i Piotra Kwiatkowskiego. Wszyscy kandydaci w głosowaniu jawnym zostali wybrani do Zarządu.

W skład Komisji Rewizyjnej natomiast weszli: Ewa Marciszek, Anna Wólf, Dariusz Bobiński, Marian Wilkowski, Marta Barcikowska, Dawid Marczewski, Rafał Nowakowski.

W związku opracowywaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju oraz rezygnacją Miasta i Gminy Lidzbark z członkostwa w SSS - LGD podjęto uchwałę o wyborach Rady SSS-LGD. W głosowaniu jawnym w skład organu decyzyjnego weszli: Joanna Hajdas, Jakub Gwoździk, Anita Ziółkowska, Wojciech Gowin, Ryszard Domżalski, Daniel Przybyłkiewicz, Anna Żakiewicz, Renata Zalewska, Bożena Robakiewicz, Renata Sikorska, Mariusz Wąsiewski, Grzegorz Kostrzewski, Łukasz Bedra, Jacek Domagalski, Sylwia Czarnomska.

Na zakończenie spotkania Przewodniczący przedstawił czekające Stowarzyszenie wyzwania w ramach LSR na lata 2023-2027 oraz podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę.

Skład nowych członków organów Stowarzyszenia przedstawiony jest z zakładce Władze LGD.

 

Podkategorie