KONKURS– dla najmłodszych mieszkańców LGD

„Biznes marzeń na wsi”

 

obraz wsi

 

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania ma przyjemność ogłosić kolejny konkurs – tym razem dla najmłodszych.

W terminie do 21.12.2020 dzieci w wieku do 10 lat, oraz młodzież do 18 roku życia zyskają okazję do zaprezentowania swojego talentu plastycznego poprzez wykonanie pracy po hasłem „Biznes na wsi”.

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni, pobudzenie kreatywności i budowanie świadomości, jaką daje twórcze podejście do każdego tematu. Uczestnicy jako mieszkańcy obszaru LGD mają okazję przelać swoje marzenia i pomysły na formę plastyczną. Inspiracją może być wszystko, np.: zrealizowane już projekty, lub zupełnie nowe , nawet szalone pomysły.  Konkurs „Biznes marzeń na wsi” zakłada  prezentację twórczości w dziedzinie rysunku oraz rozpowszechnienie idei rysowania pobudzającego kreatywność i twórczą wyobraźnię wśród dzieci.

Serdecznie zachęcamy do udziału. Gwarantujemy ciekawe nagrody tematyczne.

Do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

 

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania w ramach projektu współpracy:

 „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne” (akronim WIEŚ) ogłasza:


KONKURS

„Pomysł na produkt lokalny i lokalnego twórcę”

 

Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług, które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem marki lokalnej tj. będą spełniać wysokie standardy oraz będą polecane jako wzorcowe produkty/usługi z obszaru Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania

Konkurs ma na celu identyfikację oraz promocję oryginalnych produktów lokalnych, niejednokrotnie wytwarzanych tradycyjnymi metodami na terenie działania LGD.

W ostatnich latach coraz więcej osób postrzega produkty lokalne/regionalne jako atrakcję turystyczną regionu i uświadamia sobie, że nasze wyjątkowe produkty związane z kulturą, tradycją, historią i bogactwem naturalnym, należy w znacznie większym stopniu niż dotychczas promować.

Zaprezentowanie bogactwa różnorodności lokalnych tradycji powinno wzbudzić większe zainteresowanie potencjalnych konsumentów i turystów odwiedzających obszar objęty LSR naszymi produktami. Szeroka prezentacja produktów lokalnych pozwoli także na utożsamianie ich z obszarem LGD, nie będą one anonimowe i mogą stać się wizytówką naszego regionu.

Postawione zadania mają osiągnięcie jednego najważniejszego celu: wzrostu atrakcyjności obszaru objętego LSR poprzez rozwój lokalnej przedsiębiorczości zbudowanej w oparciu o lokalne produkty.

 

Konkurs obejmuje trzy kategorie:

 1. Rękodzieło i artystyczna twórczość lokalna
 2. Produkt żywnościowy/ spożywczy
 3. Usługa (turystyczna, rekreacyjna, wydarzenie, itp.  (szczegóły w Regulaminie) 

Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące swoją podstawową działalność lub wytwarzające produkty na terenie LGD, które zapoznały się z Regulaminem konkursu oraz zaakceptowały jego postanowienia.

 

Nagrody dla laureatów konkursu:

 • Oznakowanie produktu/usługi MARKĄ LOKALNĄ.
 • Profesjonalna sesja zdjęciowa produktowa.
 • Promocja w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych LGD.
 • Prezentacja i promocja na wydarzeniach z obszaru LGD 
 • Prezentacja na stronie LGD.
 • Nagrody rzeczowe za dwa pierwsze miejsca w każdej z kategorii.

 Termin zgłoszenia produktów do konkursu mija 21 grudnia 2020 r.

 

 Do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 OBRAZ

 

17.11.2020r.

W dniu 13-14 listopada 2020r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 8/2020, 9/2020, 11/2020, 12/2020 oraz 13/2020. Poniżej zamieszczono listy operacji wybranych i niewybranych.

 

Nabór 8/2020 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista wniosków wybranych

Lista wniosków niewybranych

 

Nabór 9/2020 - Utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach

Lista wniosków wybranych

 

Nabór 11/2020 - Ochrona i wsparcie materialnego oraz niematerialnego lokalnego dziedzictwa kulturowego 

Lista wniosków wybranych

 

Nabór 12/2020 - Warsztaty z zakresu podnoszenia aktywności społeczno – zawodowej mieszkańców, w tym zaliczonych do grup defaworyzowanych

Lista wniosków wybranych

 

Nabór 13/2020 - Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Lista wniosków wybranych

 

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 18 marca 2015, poz. 378) istnieje możliwość złożenia protestu w formie pisemnej od wyniku oceny. Protest wnosi się w przypadku nie uzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, negatywnej oceny zgodności z LSR oraz gdy operacja nie mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu. Protest należy wnieść w ciągu 14 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach wyboru do zarządu województwa za pośrednictwem Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania.

Do pobrania:

Formularz protestu

Protokół z posiedzenia Rady LGD

 

 

06.11.2020r.

 

Uprzejmie informuję, iż w dniach 13-14 listopada  b.r. (piątek,sobota) od godziny 11:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania.Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, odbędzie się w trybie zdalnym-online, za pomocą narzędzia MS Teams z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Wybór dwóch Członków Rady do składu komisji skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji ds. prawidłowości oceny operacji w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju".

4. Przyjęcie porządku posiedzenia.

5. Złożenie przez Członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności oraz wyłączenie z dokonywania oceny operacji.

6. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej, zgodności operacji z LSR oraz zgodności z Programem wniosków złożonych w naborach nr 8/2020, 9/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020.

7. Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków złożonych w naborze nr 8/2020, 9/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Długołęcki

 

 

09.09.2020r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 13/2020

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania informuje

o możliwości składania wniosków w  ramach poddziałania

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020

Cel ogólny: 2. Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego

Cel szczegółowy: 2.1 Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców

Przedsięwzięcie: 2.1.1 Wsparcie lokalnych inicjatyw w zakresie rozwoju infrastruktury i imprez kulturalno- rekreacyjnych

w zakresie

Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Zakres tematyczny określony jest w (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)

 

 1. Termin, miejsce i tryb składania wniosków

 

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 28.09.2020 r. do dnia 12.10.2020 r.

Wnioski wraz z załącznikami ( 2 egzemplarze) należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie, ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.

Złożone wnioski zostają potwierdzone na jego kopiach. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

 1. Formy wsparcia.

Forma i intensywność wsparcia:

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości 50 000,00 zł

Intensywność wsparcia wynosi nie więcej niż:

 • do 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostek sektora finansów publicznych
 • do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów, lecz nie więcej niż 50 000,00 zł

Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

 • Zakres tematyczny operacji

CEL OGÓLNY

CEL SZCZEGÓŁOWY

PRZEDSIĘWZIĘCIE

RODZAJ OPERACJI

2. Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego

2.1 Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców

2.1.1 Wsparcie lokalnych inicjatyw w zakresie rozwoju infrastruktury i imprez kulturalno- rekreacyjnych

Liczba nowych miejsc integracji społecznej oraz poprawa stanu i wyposażenia obiektów już funkcjonujących

 1. Warunki udzielenia wsparcia

Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:

 • zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
 • są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków

– na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR. Wyboru operacji dokonuje Rada. Weryfikacja wstępna wniosku i ocena zgodności operacji z LSR i Programem dokonywana jest przez biuro LGD.

 • są zgodne z LSR;
 1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji stanowią odrębny załącznik do ogłoszenia o naborze i są dostępne na stronie internetowej www.ssslgd.pl.

Uzyskanie minimum 40% punktów możliwych do uzyskania podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów.

 1. Informacja o wymaganych dokumentach

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał + kopia)oraz wersji elektronicznej (CDR), przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplan.

Wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu osobiście.

 

 • Limit środków

Rodzaj operacji

Limit środków [zł]

Liczba nowych miejsc integracji społecznej oraz poprawa stanu i wyposażenia obiektów już funkcjonujących

437 002,19

 • Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania www.ssslgd.pl, oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl. Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie Stowarzyszenia w Ciechanowie, ul. Śląska 1, w godz. 9.00 - 15.00 tel.: 23 672-13-79/82, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres Beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze nr 13/2020

Załącznik nr 1 do naboru nr 13/2020

Wzór wniosku o dofinasowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie

Formularz pomocy de minimis

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

 

 

Podkategorie