12.09.2016r.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-€"2020 (Dz. U. 2016 poz. 1390) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że zmianie uległy formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy.

Od dnia 3 września br. obowiązują  nowe wzory dokumentów (wersja 2z), które dostępne są na naszej stronie w zakładce -> Formularze wniosków oraz na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020.

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z obowiązującym dokumentami.

16.08.2016r.

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: http://www.prow.mazovia.pl/pl/prow_20142020/wsparcie_dla_rozwoju_lokalnego/poddzialanie_192_wsparcie_na/legislacja.html i stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce FORMULARZE WNIOSKÓW: ukazały się wnioski na poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014–2020.

Podmioty zamierzające ubiegać się o przyznanie pomocy powinny zapoznać się z wzorami wniosków oraz instrukcją ich wypełnienia. Ponadto należy zapoznać się z celami i przedsięwzięciami Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), procedurami wyboru i oceny operacji w ramach LSR 2014-2020.

Proszę zwrócić również uwagę na załączniki do wniosku. Ich skompletowanie jest czasochłonne. Nabór wniosków będzie trwał maksymalnie do 30 dni. Wniosek powinien być komplety i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie powinny posiadać numer ewidencyjny producentów nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który jest wymagany przy złożeniu wniosku przez osobę ubiegającą się o dotacje ze środków Unii Europejskiej.
Otrzymana pomoc ma formę refundacji części lub całości kosztów kwalifikowalnych.
W przypadku operacji polegających na rozpoczęciu działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii).
Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

Termin planowanych naborów będzie ogłoszony na stronie internetowej SSS-LGD, w gminach członkowskich oraz na tablicach ogłoszeniowych.

21.06.2016r.

Informujemy, że od dnia 21.06.2016 r. ulega zmianie numer rachunku bankowego do opłat składek członkowskich.

Nowy numer rachunku: 06 1750 0012 0000 0000 3336 8868

 W związku z powyższym prosimy o dokonywanie opłat składek na w/w numer.

Poniżej znajduje się do pobrania Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

Harmongram planowanych naborów

Zachęcamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania na lata 2014 - 2020

Do pobrania LSR